Vastuullisuus haastaa perinteiset liiketoiminnan mittarit

Yrityksen vastuullisuusstrategiaa laadittaessa kaksi keskeisintä kohtaa ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tunnistaminen sekä oikeiden mittareiden löytäminen liiketoiminnan hiilijalanjäljen (ja -kädenjäljen) mittaamiselle. Mittarit on valittava huolellisesti, jotta vastuullisuustyö olisi mahdollisimman vaikuttavaa ja vertailtavissa olevaa. Tärkeää on myös selvittää, mikä omassa liiketoiminnassa voi estää asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ja pyrkiä näissä kohdissa muuttamaan yrityksen toimintatapoja kestävämmiksi.

Kilpailuetua liiketoiminnan kädenjälkeä kasvattamalla

Vastuullisuusraportoinnissa ja -viestinnässä on hyvä kertoa positiivisista vaikutuksista ja tuoda esille millaisen kädenjäljen liiketoiminta jättää ympäristöönsä. Kädenjälkeä kannattaakin tarkastella sitä kautta, miten yrityksen liiketoiminta edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Keskittymällä hyötyihin, joita toiminta ympäröivälle luonnolle ja yhteiskunnalle tuo voidaan löytää uudenlaista kilpailuetua. Hiilivapaata tuotantoa muun muassa voitaisiin entisestään vauhdittaa esimerkiksi hiilitullien ja päästökaupan avulla (Kummala 2021, 33).

Opinnäytetyössä (Tammisto 2021) selvitettiin kuuden suuryrityksen vastuullisuustyötä yritysten julkisen vastuullisuusraportoinnin ja vastuullisuusviestinnän pohjalta.

Kuva 1. Vastuullisuusstrategia voi toimia kilpailuetunakin. (Kuva: Jonna Tammisto)

Vaikka pk-yrityksiltä ei sitä vielä edellytetä, kannattaa vastuullisuusstrategiaa ja toiminnan vaikutusten mittaamista alkaa suunnitella ensimmäisten joukossa, jotta siitä saa mahdollisimman tuntuvaa kilpailuetua. Elinkeinoelämän keskusliiton (2021) teettämän kyselyn mukaan 92 % pk-yrityksistä kertoo vastuullisuuden olevan merkittävä tekijä oman liiketoimintansa kannalta, ja keskeisimpinä motiiveina vastuullisuudelle nähdään yritysten arvot sekä asiakkaiden vaatimukset. Yli puolet vastaajista kaipaa apua vastuullisuusmittareiden kehittämiseen, ja osa vastaajista myös hiilijalanjäljen laskentaan (42 %) sekä yritysvastuuraportointiin (34 %).

Tekoälyratkaisuja tehokkaampaan datankeruuseen

Pk-yritysten vastuullisuustyössä koetaan haastavaksi usein resurssit, joita ei ole samassa määrin kuin suuryrityksillä. Tähän haasteeseen ratkaisuja saattavat tulevaisuudessa tuoda erilaiset tekoälyratkaisut. Toimitusketjujen hallintaan (ja sitä myöten myös hiilijalanjäljen laskentaan) ja tiedonkeruuseen kaivataan tehokkaita tekoälyratkaisuja. Datankeruun, -analysoinnin ja -hallinnan avulla voidaan parantaa yritysten toimitusketjujen hallintaa, ja niissä on mahdollisuuksia myös arvonluonnin kannalta. (Mäkelä 2021, 41, 42) Datananalysoinnilla data kootaan yhteen kriittistä tarkastelua varten, ja analyysin avulla voidaan päätellä datan merkittävyys ja vaikuttavuus.

Mitä me kaikki voimme tehdä jo nyt auttaaksemme yrityksiä vastuullisuustyössään?

Tukea yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet tekemään tuotteidensa elinkaaren läpinäkyvämmäksi, sekä kannustaa yrityksiä siirtymään ympäristöystävällisempiin menetelmiin, yhteistyöhön muiden sektoreiden kanssa, ja kannustaa päättäjiä priorisoimaan päästövähennyksiin. (World Economic Forum 2021a, 2021b.)

Kirjoittajat


Jonna Tammisto on syksyllä 2021 LAB-ammattikorkeakoulusta valmistunut liiketalouden tradenomi.

Riitta Turkia toimii Liiketalous-yksikön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto. 2021. Pk-sektorin vastuullisuusbarometri: Henkilöstö on pk-työnantajien tärkein vastuullisuuden osa-alue. [Viitattu 3.12.2021]. Saatavissa: https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/pk-sektorin-vastuullisuusbarometri-henkilosto-on-pk-tyonantajien-tarkein-vastuullisuuden-osa-alue/

Kummala, E. 2021. Kestävä kehitys metalliteollisuuden yritysten arvomaailmassa. Kandidaatintyö. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT. Tuotantotalous. [Viitattu 3.12.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021052131137

Mäkelä, M. 2021. Tekoälyn hyödyntäminen päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinnassa. Kandidaatintutkielma. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT. Kauppatieteet. [Viitattu 3.12.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101283155

Tammisto, J. 2021. Vastuullisuus kilpailuetuna – Yritysvastuun merkitys tulevaisuuden kilpailukyvylle. Opinnäytetyö. Tradenomi. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 3.12.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120824608

World Economic Forum. 2021a. SDIS21: Better Business − What are the challenges in making business more sustainable? [Viitattu 3.12.2021]. Saatavissa: https://www.weforum.org/agenda/2021/09/better-business-what-are-the-challenges-in-making-business-more-sustainable-esg-metrics-stakeholder-capitalism/

World Economic Forum. 2021b. SDIS21: How to Save the Planet − What are the challenges in making the planet more sustainable? [Viitattu 3.12.2021]. Saatavissa: https://www.weforum.org/agenda/2021/09/how-to-save-the-planet-what-are-the-challenges-in-making-the-planet-more-sustainable-climate-change-global-warming-greenhouse-gas-emissions-biodiversity-loss-renewable-energy-sdgs/