YAMK-opiskelija työelämäosaajana AMK-opetuksessa

LAB-ammattikorkeakoulussa toteutetaan aktiivisesti yhteistyötä työelämäorganisaatioiden, TKI-toimijoiden ja eri koulutusasteiden kanssa. Ylempi ammattikorkeakoulu, YAMK, mahdollistaa opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja osallistumalla ammattikorkeakoulun opetukseen. Tällaisten työelämäyhteistöiden tavoitteena on vahvistaa työelämälähtöisyyttä sekä ottaa huomioon työelämän tarpeet. (Hievanen ym. 2022.) Saman organisaation koulutusasteiden yhteistyö luo kumppanuutta tavoitella yhteistä ymmärrystä tarpeista, tarkoituksesta sekä tulevaisuuden kehittämistarpeista. (Häggman-Laitila ym. 2013)

Syksyllä 2022 YAMK-opiskelija Johanna Knuuttila-Kozma osallistui hoitotyön koulutusohjelman intraoperatiiviseen opetukseen tuomalla substanssiosaamistaan maahanmuuttajataustaisille sairaanhoitajaopiskelijoille. Yhteistyö ja vahva yhteinen kehittämistarve nousi nopeasti esiin. Tehtäviin kuului opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi.  Intraoperatiivisiin teoriatunteihin ja harjoitustunteihin sisältyivät muun muassa intuboinnissa avustaminen, leikkausalueen desinfiointi ja kirurginen käsienpesu. Lisäksi opiskelijat pääsivät tutustumaan erilaisiin toimenpideinstrumentteihin.

[Alt-teksti: harjoitusleikkaussali, jossa kymmenkunta henkilöä leikkaussalivaatteisiin pukeutuneina, osa hoitaa potilasnukkea ja muut kuuntelevat ja katselevat. ]
Kuva 1. Leikkaussaliosaamista saamassa ja jakamassa. (Kuva: Fanny Kilpinen)

Selkokielisyys huomioon

Haastetta opetukseen toi selkokielisyyden huomiointi. Tarve yhteiskunnassa selkokielen käyttö on suurta, ja sen merkitys on kasvanut kansalaisoikeudeksi. Tavoitteena opetuksessa oli parantaa teoriatieto ymmärrettävään muotoon. Yleisesti selkokielisyyden on todettu tuovan kielen ymmärrettävään muotoon. (Maaß 2020) Opiskelijat olivat erittäin kiinnostuneet aiheista ja kysyivät paljon. Knuuttila-Kozma otti selkokielisyyden huomioon. Palautteiden perusteella harjoitustunti ja käytännön konkreettiset esimerkit olivat mielenkiintoisia.

Yhteistyötä yli koulutusrajojen on kehitetty yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä vuosina 2018‒2021 Harkka-hankkeen avulla (LAB 2021). Hankkeen tavoitteena oli hyödyntää moniammatillisia ja monipuolisia terveysalan koulutuksen harjoitteluympäristöjä ja -käytänteitä. Tällaiset työelämäyhteistyöt ovat antoisia kaikille, sillä myös hoitotyön lehtorit voivat oppia uutta omaan opetustyöhönsä. Yhteistyö jatkui LAB-ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtorin tutustumisella intraoperatiiviseen hoitotyöhön päiväkirurgisella osastolla.

Kirjoittajat

Johanna Knuuttila-Kozma opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveyspalveluiden digiasiantuntija -koulutuksessa.

Fanny Kilpinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikön hoitotyön lehtorina.

Lähteet

Hievanen, R., Kilpeläinen, P., Huhtanen, M., Tuurnas, A., Loukusa, V., Pylväs, L., Rasinaho, K., Taakala, J., Tujula, M & Vieltojärvi, M. 2022. Arviointi työelämässä oppimisesta ja työelämäyhteistyöstä ammatillisessa koulutuksessa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus, julkaisut 23:2022. Viitattu 18.12.2022. Saatavissa https://karvi.fi/wp-content/uploads/2022/09/Kumppanina-tyoelama-Arviointi-tyoelamassa-oppimisesta-ja-tyoelamayhteistyosta-ammatillisessa-koulutuksessa.pdf

Häggman-Laitila, A.  2013. Ammattikorkeakoulun ja työelämän kumppanuus. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Taito-työelämä kirjat 6/2013. Viitattu 18.12.2022 Saatavissa https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/TAITO/PDF/METROPOLIA_Taito_6-13.pdf

LAB. 2021. Harjoittelusta työelämään muuttuvissa toimintaympäristöissä. Hanke. Viitattu 9.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/projekti/harjoittelusta-tyoelamaan-muuttuvissa-terveysalan-toimintaymparistoissa

Maaß, C. 2022. Easy Language ‒ Plain language ‒ Easy language plus. Balancing comprehensibility and acceptability. Frank & Timme. Viitattu 18.12.2022. Saatavissa  https://hildok.bszbw.de/frontdoor/deliver/index/docId/1128/file/Maass_Easy+Language+%e2%80%93+Plain+Language+%e2%80%93+Easy+Language+Plus.pdf