Yrittäjä, suunnitteletko uraasi?

Aina välillä on hyvä pysähtyä miettimään mahdollisia tulevaisuuksia. Kun sitä tehdään organisaatiossa tai yrityksessä, käytetään termiä ennakointi. Kun sitä tekee yksilö, kutsutaan sitä urasuunnitteluksi. Kun sitä tekee yrittäjä, kohdistaa hän huomionsa yhtä aikaa sekä yrityksensä että omaan tulevaisuuteensa.

Etenkin pien- ja yksinyrittäjän olisi syytä kyetä mielekkäällä tavalla yhdistämään omat uratoiveensa ja yrityksensä tulevaisuus. Pienyrittäjällä on kaksinkertainen sidos tulevaisuuteen. Yrittäjän tulee punnita tulevaisuuttaan sekä yrityksensä että oman itsensä kannalta.

Olemme LAB-ammattikorkeakoulussa koonneet pienyrittäjälle navigointioppaan tulevaisuuteen (Apajalahti ym. 2023.) Tässä blogissa tuotan oppaaseen lisäosan. Lisäosa palvelee yrittäjän henkilökohtaista uratarkastelua. Tarkastelu auttaa tunnistamaan yritystoiminnan inhimillisiä motiiveja ja kalibroimaan yrittäjän uratoiveet liiketoimintaan.

Kuva 1. Etenkin pien- ja yksinyrittäjän kannattaisi luoda aktiivinen silmäys tulevaisuuteensa. (geralt 2020)

Yrittäjyys ei sinetöi uraa

Yrittäjyyttä on tapana pitää työuran päätepisteenä. Yrittäjäksi ryhtymistä on tutkittu

paljon mutta työuran jatkoa ei. (Järvensivu 2022, 4). Pienyritysten navigointiopas tulevaisuuteen opastaa skenaariotyöskentelyyn. Megatrendit, heikot signaalit, PESTE-analyysi viitoittavat kehityskulkua, jota jokaisessa yrityksessä kannattaa ennakoida. Ne keskittyvät toimintaympäristön eli ulkoisten tekijöiden tarkasteluun. Kun yrittäjä kytkee tulevaisuustarkasteluun myös omat henkilökohtaiset motiivinsa, arvonsa ja uratoiveensa, hän operoi kaikkiaan kestävämmällä pohjalla.

Kirjoittaja on uravalmentajan työssään kehittänyt nelikenttämallin, jonka avulla yksilö voi arvioida uravalintojensa mielekkyyttä sekä uraskenaarioiden lähtökohtia (Kuva 2). 

[Alt-teksti: kaaviossa on neljä osaa: motivation, competences, setup ja compensation. Vieressä on niihin liittyviä lauseita, kuten juurisyyt työtekojesi takana, miten arvioit tämänhetkisen tilannekuvasi ja mitä haluat vastineeksi työstäsi.]
Kuva 2. Urasuunnittelun nelikenttä: motivaatio, taidot ja kyvyt, asema ja positio sekä toivottu kompensaatio työstä. (Kuva: Elina Ruokoski)

Yrittäjyystyön merkityksellisyys

Avaintekijät työn merkitykselliseksi kokemisessa ovat mahdollisuus toteuttaa itseään työssä ja kokemus työn tuottamasta hyödystä muille ihmisille (Martela 2020, 8.) On kriittistä, että työn kautta pystyy auttamaan toisia ihmisiä tai tekemään maailman paremmaksi paikaksi. Toisaalta pelkkä muiden auttaminen ei auta, jos oma sydän ei ole mukana työssä eikä sitä koe lainkaan omaksi jutukseen (Martela 2020, 14).

Yrittäjän onkin hyvä kyetä näkemään auttamishalunsa ja sydämenasiansa tulevaisuuden valossa: pystyä (uudelleen)tuotteistamaan apunsa ja tunnistamaan autettavat (eli potentiaaliset asiakkaansa) mielellään ensimmäisten joukossa. Tähän tarvitaan ennakointi- ja tulevaisuustaitoja. Ja kas, samalla hän luo uraa, joka täyttää merkityksellisen työn ja (työ)elämän merkit.

Merkityksellisyydellä on siis merkitystä – se on merkittävä ihmisten uravalintoja ohjaava tekijä ja keskeinen elämänlaadun lähde (Martela 2020, 9.) Yrittäjän työura tuskin tekee poikkeusta tähän juurisyyhyn.

Kirjoittaja

Elina Ruokoski on aiemmin pienyrittäjänä uraa tehnyt TKI-asiantuntija LAB-ammattikorkeakoulussa, Liiketoiminta-yksikössä.

Lähteet

Apajalahti, S., Bergman, T., Ruokoski, E. & Suutari, H. 2023. Pienyritysten navigointiopas tulevaisuuteen. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 14.8.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-457-8

geralt. 2020. Altmann, G. Post it, merkintä, menestys. Pixabay. Viitattu 15.8.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/post-it-merkint%C3%A4-menestys-5090259/

Järvensivu, A. 2020. ”Se on tapa tavallaan elää” – Tulevaisuuden työn tekijät yrittäjyyden ja palkkatyön kategorisoinnin kyseenalaistajina. Työelämän tutkimus 20 (1) 2020. Viitattu 16.8.2023. Saatavissa file:///Users/arasoeli/Downloads/99099-Artikkelin%20teksti%20(sis%C3%A4lt%C3%A4en%20taulukot,%20kuviot%20ym.)-226360-1-10-20220312%20(1).pdf 

Martela, F. 2020. Merkityksellinen työ – Mitä se on, miksi siihen kannattaa panostaa ja miksi se on erityisen tärkeätä juuri nyt? Työn Tuuli 1/2020. Viitattu 15.8.2023. Saatavissa https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyon-tuuli/tyontuuli_012020.pdf