Onnistuneen ennakoinnin kulmakivet: yhteistyö, avoimuus ja luottamus

Tulevaisuuden ennakointi on tärkeää kaikille yrityksille, jotka haluavat menestyä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Ennakointi auttaa yrityksiä valmistautumaan tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä kehittämään strategioita ja toimintamalleja, jotka ovat kilpailukykyisiä ja kestäviä pitkällä aikavälillä.

Silhuettikuva yhdessä soutavista ihmisistä.
Kuva 1. Osallistava ennakointi voi auttaa yritystä saavuttamaan kilpailuetua ja sitouttamaan työntekijöitä yhteiseen suuntaan (Luo 2019).

Kenen vastuulla ennakointi yrityksessä on?

Ennakointia koskevissa tutkimuksissa suomalaiset yritykset ovat antaneet itselleen heikoimmat arvosanat asiakkaiden ja henkilöstön osallistamisesta ennakointityöhön (Matikainen 2021). Monesti ennakointi jää johtoryhmän tehtäväksi työksi tai osaksi määräajoin tehtävää yritysstrategiaa. Onnistunut ennakointi vaatii kuitenkin avointa ajatustenvaihtoa organisaation sisällä (Hiltunen ym. 2014, 44). 

Henkilöstön ottamisesta mukaan ennakointiin on useita hyötyjä. Ensimmäinen hyöty on monipuolisempi näkökulma. Työntekijät edustavat erilaisia taustoja, kokemuksia ja näkemyksiä. Heidän osallistumisensa avulla ennakointiin tuodaan laajempaa tietoa ja monipuolisempia näkökulmia tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista. 

Toiseksi henkilöstö tuo kokemusperäistä tietoa. Henkilöstö työskentelee päivittäin yrityksen eri osa-alueilla ja on yhteydessä asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin. Heidän kokemusperäinen tietonsa voi tuoda arvokasta tietoa ennakointiprosessiin.

Lisäksi osallistuminen ennakointiin voi lisätä työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Kun he näkevät, että heidän mielipiteillään on vaikutusta yrityksen suuntaan, he todennäköisemmin kokevat olonsa arvostetuiksi ja osaksi isompaa kuvaa.

Yksi tärkeä hyöty on muutosvalmiuden lisääntyminen. Osallistava ennakointi voi auttaa yritystä reagoimaan nopeammin muutoksiin ja uusiin mahdollisuuksiin. Työntekijät saattavat havaita muutoksia aikaisessa vaiheessa ja auttaa yritystä sopeutumaan niihin joustavammin. Kun työntekijät ovat mukana ennakointiprosessissa, heidän on helpompi myös omaksua ja hyväksyä tulevia muutoksia, sillä he ovat olleet osallisina niiden suunnittelussa.Nämä ovat muutamia esimerkkejä siitä, miten henkilökunnan osallistaminen ennakointiin voi hyödyttää yritystä. On tärkeää luoda avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa työntekijät voivat ilmaista mielipiteensä ja osallistua aktiivisesti ennakointiprosessiin. Kun työntekijä itse joutuu tekemisiin tulevaisuustiedon kanssa ja työstämään sitä eteenpäin visioiksi ja vaikkapa konkreettisiksi palveluiksi, avautuu yleensä eteen kokonainen mahdollisuuksien maisema, joka helposti jäisi näkemättä (Kiiski Kataja 2015). 

Kohti osallistavaa ennakointia

TUTU eli Tulevaisuustaidot tutuiksi -verstashanke toteutti vuosien 2022–2023 aikana tulevaisuuden ennakointikoulutuksia eteläkarjalaisille mikro- ja pienyrittäjille. Osallistuneet yritykset saivat työkaluja ennakointiin omassa työssään. Yritysten kanssa keskustellessa haasteeksi nousi kuitenkin usein ajan puute, kun aika meni arjen työtehtävien hoitamiseen. Tästä tuli idea toteuttaa opas, joka auttaa pienyrityksiä tekemään ennakointia työarjessa ja myös osallistamaan työntekijät mukaan ennakointiin. Aiheeseen pääsee tutustumaan lataamalla oppaan: Linkki Pienyrittäjän navigointiopas tulevaisuuteen -julkaisun.  

Kirjoittaja

Sanna Apajalahti työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun TUTU-verstas-hankkeessa projektisuunnittelijana. Hän on yksi Pienyrittäjän navigointiopas tulevaisuuteen -julkaisun kirjoittajista.

Lähteet

Hiltunen, E., Krook, P., Pekkarinen, H. & Rimpiläinen, E. 2014. Tee tulevaisuus! Pk-yrityksen ennakointi opas. Lahti. Aldus Oy. Viitattu 10.8.2023. Saatavissa http://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/file_attachment/get/tee_tulevaisuus_pk-yrittajan_ennakointiopascbb1.pdf?attachment_id=1284

Kiiski Kataja, E. 2015. Sitra. Rohkeasti kohti osallistavaa ennakointia. Viitattu 10.8.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/blogit/rohkeasti-kohti-osallistavaa-ennakointia/

Luo, M. 2019. Rowing boat in Yarra River near Southbank, Melbourne. Viitattu 10.8.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/H3htK85wwnU

Matikainen, E. 2021. Boardman. Tuore tutkimus ennakoinnista yrityksen päätöksenteossa. Viitattu 10.8.2023. Saatavissa https://www.boardman.fi/blogi/tuore-tutkimus-ennakoinnista-yrityksen-paatoksenteossa/

Linkit

Linkki 1. Apajalahti, S., Bergman, T., Ruokoski, E. & Suutari, H. 2023. Pienyrittäjän navigointiopas tulevaisuuteen. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 46. Viitattu 10.8.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-457-8