Yritysvastuun merkitys yritysten strategiassa ja johtamisessa

Eventum ja People Up järjestivät Teamsissa 11.10.2022 webinaarin Yritysvastuun merkitys strategiassa ja johtamisessa. Teema oli varsin ajankohtainen monen yrityksen näkökulmasta. Koulutuksessa käsiteltiin, kuinka vastuullisuus linkittyy yrityksen strategiaan ja johtamiseen. Vastuullisuus tulisi nähdä parhaimmillaan osana yrityksen strategiaa ja tähän liittyen yrityksillä voidaankin nähdä olevan neljä eri vastuullisuuden kypsyysastetta (kuva 1):

[Alt-teksti: Näkymä webinaariesityksestä. Otsikkona on yrityksen vastuullisuuden kypsyysasteet, Baumgartner ja Ebner 2010. Asteet ovat 1 määräysten noudattaminen 2 jalanjälkien pienentäminen 3 kädenjälkien lisääminen ja 4 nettovaikutusten maksimointi. Näitä vastaavat toiminnat ovat seuraavat: 1 viherpesuviestintä, 2 raportointi, 3 vastuullisuus osa strategiaa ja 4 vastuullisuus strategian ytimessä.]
Kuva 1. Yritysten vastuullisuuden kypsyysasteita. (Turunen 2022; kuva: Terhi Tuominen)

Tällä hetkellä suurin osa yrityksistä Suomessa on jo tasolla 3. Päästäkseen tasolle 4 (vastuullisuuteen liittyvien nettovaikutusten maksimoiminen) voitaisiin soveltaa Upright-yrityksen kehittämää nettovaikutusmenetelmää (Turunen 2021), joka kuvaa yhtiön tuotteiden ja palveluiden vaikutusta ympäristöön, terveyteen, tiedon käyttöön ja yhteiskuntaan. Menetelmää sovellettaessa yritys saa positiivisia ja negatiivisia pisteitä tuotteiden tai palveluiden vaikutusten mukaisesti kuhunkin neljään kategoriaan (ympäristö, terveys, tiedon käyttö, yhteiskunta). Nettovaikutusmenetelmää voidaan pitää parempana vaihtoehtona perinteiselle ESG-pohjaiseen mittaristolle, jonka ongelmina ovat muun muassa 1. yhden kokoomamittarin ongelma, 2. data tulee monenlaisista lähteistä, 3. analyytikon aiheuttama mahdollinen bias, 4. yritys osallistuu itsensä arviointiin, 5. tieto-dimensio puuttuu sekä 6. menetelmät on suunniteltu mittaamaan vain määräysten noudattamista. (Turunen 2022.)

Vastuullisuus kannattavuuden edistäjänä

Vastuullisuuskeskustelu näyttää keskittyvän monissa keskusteluissa yrityksen sisäisen toiminnan arviointiin (jalanjälkiin), kun huomio pitäisi siirtää yrityksen tuotteiden ja palveluiden ulkoisiin vaikutuksiin (kädenjäljet). Yrityksen vastuullisen toiminnan, kädenjälkien, tarkastelussa suuri vaikutus on sidosryhmien huomioinnilla esimerkiksi sijoittajien ja asiakkaitten osalta. Yrityksen vastuullisuudella on myös todettu olevan positiivinen vaikutus kannattavuuteen: mitä vastuullisempi yritys, sitä kannattavampi yritys yleensä on. (Turunen 2022)

Kuva 2. Vastuullisuus kytkeytyy vihreisiin arvoihin, jotka voivat läpäistä koko yritystoiminnan. (Webb 2017)

Johtamisella on suuri merkitys vastuullisuudessa. Jos yritystä johdetaan vastuullisesti, niin sitä johdetaan yleensä muutenkin hyvin, jolloin vastuullisuus on strateginen kysymys yritykselle. Vastuullisuus lähteekin ensin yrityksen johdon ja omistajien arvomaailmasta. Myös kulttuurilla on erittäin iso merkitys vastuullisuudessa: kuinka vastuullisuus näkyy yrityksen kulttuurissa tai näkyykö se lainkaan? (Turunen 2022)

Kirjoittajat pitävät Turusen (2021, 2022) esittämää nettovaikutusmenetelmää erittäin varteenotettavana menetelmänä verrattuna muihin vastuullisuusmittareihin. Kyseistä menetelmää voitaisiin hyödyntää hyvin yritysten vastuullisuusstrategiatyössä ja vastuullisuuden mittaamisessa, jotta saataisiin mahdollisimman vertailukelpoinen vastuullisuuden mittari.

Kirjoittajat

Terhi Tuominen (KTT, KTM) toimii TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä Vihreä vastuu -hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Suvi Sivén (KTM) toimii lehtorina ja projektipäällikkönä Vihreä vastuu -hankkeessa Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Turunen, J. 2022. Yritysvastuun merkitys strategiassa ja johtamisessa. Esitys Eventumin ja PeopleUp:n järjestämässä koulutuswebinaarissa. 11.10.2022. 

Turunen, J. 2021. Exploring the Relationship between Corporate Financial Performance and Corporate Social Performance with Net Impact Method. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta. Viitattu 12.10.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2137-6

Webb. 2017. Webb, S. Low angle photography of high rise building. Pexels. Viitattu 12.10.2022. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/low-angle-photography-of-high-rise-building-305833/