Asiakasturvallisuus sosionomin ammatillisessa toiminnassa ja osaamisessa 

 Sosiaalihuollossa työskenteleviä sosionomeja koskee laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015). Ammattihenkilölain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadukkaaseen sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.  Lain perusteella varmistetaan asiakasturvallisuuden edistäminen ja sen toteutuminen edellyttämällä ammattitoiminnassa vaadittavaa koulutusta ja ammattioikeuksien rekisteröintiä (Lähteinen ym. 2002). Valviran valvoman asiakasturvallisuuden keskeisiä elementtejä ovat ammatillinen osaaminen, vastuu ja ammattitaito sekä julkisen vallan käyttö. Asiakasturvallisuus on asiakkaan oikeutta palveluihin, joissa ammatillisella osaamisella varmistetaan, ettei asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen eikä taloudellinen turvallisuus vaarannu. (Tiirinki & Syrjä 2020.) 

Kuva 1.  Sosiaalityöntekijän ammatillisen toiminnan näkökulmasta asiakasturvallisuus on määritelty, ja siitä saadaan viitteet sosionomin asiakasturvallisuusosaamiseen. (CQF-avocat 2017)

Sosionomikoulutuksessa asiakasturvallisuuden koulutuskokonaisuus käydään läpi ennen ensimmäistä ammatillista harjoittelua (ks. Nurmiainen & Ojala 2023), jotta osaaminen ja ymmärrys asiakasturvallisuuden periaatteista ja käytännöistä pääsee vahvistumaan käytäntötyön harjoittelujaksojen aikana.  Yksi tapa kehittää asiakasturvallisuutta on pyrkiä tunnistamaan ja hallitsemaan niitä tekijöitä, jotka voivat vaarantaa asiakasturvallisuuden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä. (Välimäki ym. 2021.)

LAB-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen kevätlukukauden opetuksessa paneuduttiin HaiPro- eli asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä työturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointityökalun käyttöön, jotta opiskelijat ymmärtävät raportointityökalun sisältöä ja tarkoitusta niin vaaratapahtumia havaitsevana työntekijänä kuin tiiminvetäjänäkin.

HaiPro-ilmoituksia työstettiin kahden videotapausesimerkin pohjalta pareittain tai pienryhmissä. Lopuksi vastauksia käytiin läpi yhdessä koko ryhmän kesken vahvistaen ymmärrystä siitä, että raportoinnilla ei etsitä syyllistä, vaan tavoitteena on laadukas toiminta ja virheistä oppiminen turvallisuuskulttuurin edistäjänä (ks. STM 2022).

Asiakasturvallisuutta jäsennettiin sosionomi AMK -kompetenssien pohjalta

Sosionomin näkökulmaa asiakasturvallisuuteen vahvistettiin opiskelijoiden kanssa yhteisesti myös toiminnallisessa Learning Cafe -oppimiskahvilassa (ks. Innokylä 2024). Learning cafen keskustelupöydät muodostettiin sosionomin kuuden kompetenssin (SOAMK 2023) pohjalta, ja jokaisessa pöydässä etsittiin käytännön esimerkkejä siitä, miten asiakasturvallisuus ilmenee ammatillisessa toiminnassa ja osaamisessa (ks. Helminen ym. 2020).

[Alt-teksti: opiskelijoiden kirjoittamia asioita suurella paperilla pöydällä, asioita muun muassa osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen sekä dialogisuus.]
Kuva 2. Sosiaalialan asiakastyön osaaminen -kompetenssin kohdalla opiskelijat pitivät oppimiskahvilassa tärkeinä muun muassa asiakkaan yksilöllisyyden huomiointia ja dialogisuutta. (Kuva: Kati Ojala)

Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan toiminnallinen työskentely sosionomin asiakasturvallisuusosaamisesta mahdollisti yhteisen keskustelun, tiedon luomisen ja siirtämisen käytäntötyön kontekstiin. Työskentelyssä alkuun pääseminen koettiin jonkin verran haastavaksi, mutta sitä helpottivat opettajien ennalta luomat käytäntöesimerkit. Työskentelyn edetessä keskustelu lisääntyi ja syventyi. Yhteisenä lopputulemana työskentelystä todettiin, että asiakasturvallisuus kuuluu vahvasti jokaiseen sosionomi AMK -tutkinnon kompetenssin osa-alueeseen. 

Kirjoittajat 

Sanna Nurmiainen toimii sosiaalialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Kati Ojala toimii sosiaalialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. 
 

Lähteet  

CQF-avocat. 2017. Oikea, tutkimus, oikeudellinen, oppia. Pixabay. Viitattu 12.3.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/oikea-tutkimus-oikeudellinen-oppia-2746187/

Helminen, J., Juujärvi, S., Koivisto, M., Rinne, P. & Rusi, M. 2020. Sosionomin (AMK) osaamisen arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto, Helsinki. Viitattu 8.3.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-351-3

Innokylä. 2024. Learning cafe eli oppimiskahvila. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://innokyla.fi/fi/tyokalut/learning-cafe-eli-oppimiskahvila

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 26.6.2015/817. Finlex. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150817

Lähteinen, S., Pehkonen, A. & Pohjola, A.  2022. Asiakasturvallisuuden ulottuvuudet sosiaalihuollossa. Janus vol. 30 (4) 2022, 343–358.

Nurmiainen, S. & Ojala. K. 2023. Asiakasturvallisuusosaamista sosionomiopiskelijoille. LAB Focus. Viitattu 8.3.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/asiakasturvallisuusosaamista-sosionomiopiskelijoille/

SOAMK. 2023. Sosionomi AMK-tutkinnon kompetenssit. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/sosiaalialan-tutkinnot-ja-kompetenssit/

 STM. 2022. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022–2026. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163858/STM_2022_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tiirinki, H. & Syrjä, V. 2020. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallinen tilannekuva – viranomaisorganisoiden roolit ja tietopohja. THL. Työpaperi 42/2020. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140813/URN_ISBN_978-952-343-596-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Välimäki, S., Vornanen, R., Vanjusov, H. & Hämäläinen, J. 2021. Asiakasturvallisuus lastensuojelussa. Teoksessa Kurki, T., Jylhä, V. & Kekoni, T. (toim.) Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla.  Helsinki: Gaudeamus, 161–187.