Digitalisaatio uudistaa rakennusalaa ja -koneita

Nykyajan rakennustyömaat tarvitsevat uusia, tehokkaampia ja monipuolisempia koneita, jotta työt sujuvat tiukkojen aikataulujen puitteissa. Ville Hakalan (2021) ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä Osaamisen johtamisen nykytila-analyysi Skanska Konevuokrauksessa tutkittiin kohdeorganisaation osaamisen ja osaamisen johtamisen nykytilaa sekä pohdittiin tulevaisuuden osaamistarpeita.

Muuttuneet vaatimukset työelämässä koskevat myös rakennus- ja konevuokrausalaa. Menestyäkseen yritysten on pysyttävä mukana kehityksessä. Osaamisella voidaan varmistaa yrityksen kilpailukyvyn säilyminen tulevaisuudessa, joten osaamisen kehittäminen on välttämätöntä (Leskinen 2020).

IoT yleistyy rakennuskoneissa

Työmailla tarvittavat koneet ja niihin liittyvät palvelut uudistuvat ja kehittyvät nopeasti. Myös digitaaliset palvelut lisääntyvät rakennusalalla ja uusissa laitteissa tiedon keruu lisääntyy ja laitteet ovat entistä monimutkaisempia. Hakalan (2021) opinnäytetyössä nousi esiin se, että verkkoon kytkettyjen laitteiden ja esineiden internetin (IoT, Internet of Things), käyttö rakennusalalla tulee lisääntymään. Koneet muuttuvat entistä teknisemmiksi, ja niiden hallinta ja seuraaminen siirtyvät yhä enemmän verkkoon.

Kuva 1. Reaaliaikainen IoT-seuranta tietokoneelta tai älypuhelimelta (Kuva: A. Rask)

IoT:llä tarkoitetaan internet-verkon laajentumista laitteisiin ja koneisiin, joita voidaan ohjata, mitata ja valvoa internet-verkon avulla (Atlas Copco 2021). IoT yhdistää fyysiset esineet, kuten sähkötyökalut tai kompressorit digitaalisiin tietoihin ja prosesseihin. Verkkopalvelujen avulla kalustoa voidaan seurata sekä tunnistaa ja hallita koneita ja työkaluja, mikä tehostaa ja helpottaa rakennustyömaan toimintaa. (Hilti 2021.)

Osaaminen on kilpailutekijä konealalla

Skanska Konevuokrauksella on monia IoT:tä hyödyntäviä laitteita valikoimassaan, ja niiden määrä lisääntyy koko ajan. Valikoimassa on jo verkon kautta tietoa kerääviä hissejä, torninostureita ja henkilönostimia, portteja ja käsityökoneita sekä mittaus- ja valvonta-antureita (Skanska Konevuokraus 2021).

Kuva 2. Verkon avulla tietoihin pääsee käsiksi helposti (Kuva: Skanska Konevuokraus)

Hyödyntämällä IoT:tä voidaan automatisoida tietojen keräystä ja koneiden hallintaa, jolloin yrityksillä on käytössään reaaliaikaiset tiedot laitteista sekä niiden sijainnista. Lisäksi voidaan tehostaa huoltotoimintaa ja helpottaa vikatilanteiden selvittämistä. Samalla tuottavuus ja asiakaspalvelu paranevat, kun laitteet saadaan nopeasti käyttökuntoon. Skanska Konevuokrauksen osaamistavoitteissa tulee ottaa huomioon digitalisaation vaikutus rakennuskoneiden tekniikan uudistumisessa.

Siksi onkin tärkeää huolehtia siitä, että henkilöstön osaaminen pysyy ajan tasalla, jotta monimutkaistuvia laitteita osataan käyttää eikä uudistuva teknologia aiheuttaisi työntekijöille turhaa teknostressiä (Jyväskylän yliopisto 2021). Osaamisen kehittäminen ja osaamisen johtaminen on tärkeää, jotta toiminta on kilpailukykyistä myös tulevaisuudessa.

Kirjoittajat

Ville Hakala, valmistuu keväällä 2021 LAB-ammattikorkeakoulusta, tekniikan alan (ylempi AMK), uudistava johtaminen -koulutuksesta ja työskentelee rakennus- ja konevuokrausalalla.

Lea Heikinheimo, TkT, yliopettaja, toimii koordinaattorina insinööri (ylempi AMK), uudistava johtaminen -koulutuksessa.

Lähteet

Atlas Copco. 2021. Paineilmajärjestelmän etävalvonta. IoT-teknologia ulottuu kompressorihuoneeseen. [Viitattu 3.4.2021]. Saatavissa

Hakala, V. 2021. Osaamisen johtamisen nykytila-analyysi Skanska Konevuokrauksessa. [Viitattu 2.4.2021] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104074371

Hilti. 2021. Kuinka esineiden internet muuttaa rakennusteollisuutta? [Viitattu 3.4.2021]. Saatavissa: https://www.hilti.fi/content/hilti/E1/FI/fi/company/news—events/hilti-blogi/internet-of-things-transforming-the-construction-industry.html

Jyväskylän yliopisto. 2021. Teknostressi on yleinen ilmiö suomalaisilla työpaikoilla. [Viitattu 7.4.2021]. Saatavissa: https://www.sttinfo.fi/tiedote/teknostressi-on-yleinen-ilmio-suomalaisilla-tyopaikoilla?publisherId=69817172&releaseId=69904517

Leskinen, T. 2020. Teknologiateollisuus ry. ”Oppimisen on kanavoiduttava yrityksestä hyödynnettäväksi osaamiseksi” – Jatkuvan oppimisen pioneeri Konecraneskin tarvitsisi osaamisen mittareita. [Viitattu 4.4.2021]. Saatavissa: https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/artikkeli/oppimisen-kanavoiduttava-yrityksesta-hyodynnettavaksi-osaamiseksi-jatkuvan

Rask, A. 2020. Skanska Konevuokraus. Olosuhdehallintaa rakentajalta rakentajalle – esite. Redland Oy.

Skanska Konevuokraus. 2021. Uutiskirje 1/201: Valvo työmaatasi oikein -myös etänä. [Viitattu 14.4.2021]. Saatavissa: https://skanskakonevuokraus.fi/uutiskirje-1-2021-valvo-tyomaatasi-oikein-myos-etana/