Esihenkilötyö on organisaation sydän

Työpaikoilla ihmisiltä vaaditaan jatkuvasti enemmän ja enemmän: tuloksien pitää olla vaaditulla tasolla ja numeroita seurataan tarkasti. Työ voi olla haasteellista ja kuormittavaa. Miten kukaan jaksaa ainaista panostamista ja ylisuorittamista? Motivaatiolla ja esihenkilöllä on väliä, ne molemmat vaikuttavat ratkaisevasti työntekijän jaksamiseen ja työn tuloksiin.

Kuva 1. Esihenkilötyö on niin tärkeää, että sitä voidaan pitää organisaation sydämenä. (PublicDomainPictures 2013)

Kaikki on kiinni motivaatiosta

Vaikka työ olisi raskasta, voi se silti olla mielekästä. Kun työntekijöillä on motivaatiota tehdä työtään, pääsevät he oikeaan mielentilaan ja kokevat työn virtauksen. (Goleman 2000, 129–130.)  Motivaation rakentaminen ei aina ole yksinkertaista. Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hankkeessa (Linkki 1) saatiin vahvistusta sille, että esihenkilöiden toimilla on merkittäviä vaikutuksia työntekijöiden työmotivaation kehittymiseen. (Aura 2021a.) Linkki Työkaari kantaa -hankkeeseen.

Motivoituneet työntekijät ovat samalla tuottavampia. Jos johto ei näe työntekijöiden uupumista, näkyy se viimeistään tuottavuuden laskussa. (Goleman 2000, 330–331.)

Esihenkilö motivoijana

Esihenkilöllä on paljon muitakin tehtäviä kuin ihmisten johtaminen. Tohkan (2022, 2, 29–31) AMK-opinnäytetyössä lisättiin ymmärrystä esihenkilötyön merkityksestä organisaatiossa ja laajennettiin näkemystä siitä, kuinka isoja vaikutuksia esihenkilötyöllä on työntekijöiden työmotivaatioon. Opinnäytetyö perustui toimihenkilöiden ja esihenkilöiden haastatteluihin.

Tulosten mukaan hyvää esihenkilötyötä kokevat henkilöt olivat motivoituneempia työhönsä ja löysivät työstään enemmän hyviä puolia kuin henkilö, joka koki johtamisen organisaatiossaan sekavaksi ja näki omassa esihenkilössään puutteita. Toimihenkilöt, jotka saivat esihenkilöltään tukea ja kannustusta, kokivat työilmapiirin hyväksi ja saivat äänensä kuuluviin. He kokivat myös, että esihenkilö näytti heille omalla esimerkillään mallia. Tuki ja kannustus nähtiin motivaation lähteinä ja toimihenkilöt arvostivat esihenkilöään. Jos taas tuki ja kannustus puuttuivat, työntekijä tunsi olevansa väsynyt ainaiseen joustamiseen ja työn kuormittavuuteen.

Esihenkilöiden motivointi on sekin tärkeää, sillä mitä motivoituneempia esihenkilöt ovat, sitä aktiivisemmin he motivoivat muita. Organisaatiossa kaikkien portaiden huomioiminen on olennaista, sillä ilman toimivaa johtoa esihenkilöt eivät voi toimia kunnolla, mikä välittyy suoraan työntekijöihin. Motivaatio voi kadota porras portaalta. (Aura 2021b.)

Vaikka esihenkilötyö saattaa joskus olla näkymätöntä, sen puuttuminen näkyy kaikilla organisaatiotasoilla. Esihenkilötyötä voisi pitää koko organisaation sydämenä; mikään muu toiminto ei toimi ilman sitä – ei ainakaan niin kuin kuuluisi.

Kirjoittajat

Anne Tohka valmistuu kesällä 2022 LAB-ammattikorkeakoulusta liiketalouden ja logistiikan tradenomiksi (AMK).

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä Lahdessa.

Lähteet

Aura, O. 2021a. Mikä muuttaa motivaatiota? Auran faktat -blogi. Viitattu 19.05.2022. Saatavissa https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/mika-muuttaa-motivaatiota

Aura, O. 2021b. Kun esimiehiä johdetaan, he johtavat aktiivisesti. Auran faktat -blogi. Viitattu 19.05.2022. Saatavissa https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/category/esimiestyouml

Goleman, D. 2000. Tunneäly työelämässä. Helsinki: Otava.

PublicDomainPictures. 2013. Palkohedelmät-jäljittää-163708. Pixabay. Viitattu 19.5.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/palkohedelm%c3%a4t-j%c3%a4ljitt%c3%a4%c3%a4-163708/

Tohka, A. 2022. Hyvän esihenkilötyön merkitys organisaatiolle ja työntekijöiden työmotivaatiolle. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 19.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052010698

Linkit

Linkki 1. Teknologiateollisuus ry. 2022. Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia. Hanke. Viitattu 19.5.2022. Saatavissa https://tyokaari.fi/