Etätyöskentely toi mukanaan sekä hyvää että huonoa

Etätyöskentely on työtä, joka tapahtuu oman työpaikan ulkopuolella, useasti kotona. Työskennellessä etänä opetustyön tärkein väline opetuksen toteutumiselle on tietotekniikka. (Tilastokeskus 2022.) 

Vuonna 2020 Covid-19 -viruksen saapuessa Suomeen opettajat ja opiskelijat joutuivat työskentelemään kotona. Lappeenrannassa LAB-ammattikorkeakoulussa siirryttiin etäopetukseen 13.3.2020. Oppilaitoksen sivuille kerättiin ja päivitettiin pandemian alusta saakka tietoa ja toimintaohjeita opiskelijoille ja henkilöstölle.

Lisääntynyt etätyö vähentää työn kuormittavuutta, ja ajankäyttö on joustavampaa (Melin 2020). Pidentynyt etätyö kuitenkin saattaa aiheuttaa etätyöapatiaa (Elo 2020).  

Kuva 1. Etätyöskentely tapahtuu tietokoneen välityksellä. (Kuva: Camilla Matilainen)

Vuorovaikutuksen niukkuus ja työnkuvan muutos

Opinnäytetyön (Matilainen & Pieviläinen) tulosten mukaan etätyö oli monelle LABin Hyvinvointi-yksikön terveydenhoitajakoulutuksen opettajalle uutta ja haastavaa, kun lähiopetus muuttui verkko-opinnoiksi. Verkossa luennointiin tarvittiin vain tietokone ja verkkoyhteys, näin pystyi opettamaan suurillekin määrille tarvittavat asiat ruudun välityksellä turvallisesti.

Keskeisimmät vaikutukset etätyössä ovat olleet vuorovaikutuksen niukkuus sekä työnkuvan muutos. Osallistuneet opettajat kokivat lähiopetuksen puuttumisen vaikuttaneen vuorovaikutukseen ja sitä kautta välillisesti opetuksen laatuun. Ruudun takaa työskennellessä kokonaiskuva opetettavasta asiasta ja opetuksen laadun varmistaminen on hankaloitunut.

Opettajien kokemuksen mukaan työn tehokkuus ja vauhti ovat lisääntyneet, mutta opetuksen laatu on heikentynyt. Etätyössä koettiin olevan erilaisia haasteita, kuten työrauhan ja ergonomian ylläpitäminen. Myös opetuksen valmistelu vie enemmän aikaa ja uuden teknologian opettelu työllistää enemmän.

Työyhteisöön kiinnittyminen on rajallisempaa etätyössä. Yksin työskentely työpaikan ulkopuolella on vähentänyt kollegoiden kanssa kanssakäymistä, mikä koettiin isona voimavarojen menetyksenä. Työskentely etänä on lisännyt työstressiä, kun apua ei ole lähellä, avun pyytämisen kynnys on noussut eikä kollegan tuki ole lähellä.

Kotona työskentelyn haittana ja haasteena ilmeni myös virka-ajan rajan hämärtyminen. Työaika pidentyy eikä työaika lopu työajan puitteissa. Toisaalta ajankäytön muutokset ja työajan joustavuus koettiin myös hyvänä asiana. Aikaa vapautuu työmatkoista, kotona pystyy tekemään kotitöitä ja ulkoilemaan, mikä ei olisi mahdollista kampuksella työskenneltäessä. Tulevaisuudessa paluuta vanhoihin työskentelymalleihin ei nähdä mahdollisena. (Matilainen & Pieviläinen 2022.)

Kuva 2. Etätyön myönteisiin puoliin kuuluu, että työmatkoihin käytettävää aikaa vapautuu. (Kuva: Oona Pieviläinen)

Huomiota työhyvinvointiin

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että etätyöskentely on tuonut sekä hyötyjä että haittoja LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön terveydenhoitajakoulutuksen opetushenkilöstön työhön. Kuitenkin haittoja on enemmän, vertaistuki puuttuu ja opetushenkilöstö kokee olevansa yksin ongelmien kanssa. Tällöin työn mielekkyys sekä työhyvinvointi saattavat heiketä.

Työaikojen seurantaa olisi tehostettava, jotta työ- ja vapaa-aika pystyttäisiin erottamaan selkeämmin sekä työaikojen pidentymistä voitaisiin ehkäistä. Tuen saamista tulisi helpottaa ja tehostaa. Oleellista olisi ottaa tarkemmin huomioon työhyvinvoinnin parantaminen etätyön aikana.

Kirjoittajat

Camilla Matilainen ja Oona Pieviläinen opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajiksi.

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lappeenrannan kampuksella. Hän on työskennellyt koronapandemian aikana pääasiassa etänä.

Lähteet

Elo. 2020. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Etätyöstä on tullut uusi normaali – näin otat siitä irti parhaat puolet. Viitattu 27.4.22 Saatavissa https://www.elo.fi/fi-fi/elomedia/2020/etatyosta-on-tullut-uusi-normaali-–-nain-otat-siita-irti-parhaat-puolet

Matilainen, C. & Pieviläinen, O. 2022. Etätyön vaikutukset LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutukseen. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 28.4.2022.  Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022060816759

Melin, H. 2020. Etätyö uutena normaalina? Tampere University. Viitattu 27.4.2022. Saatavissa https://www.tuni.fi/alustalehti/2020/04/24/etatyo-uutena-normaalina/

Tilastokeskus. 2022. Etätyö. Viitattu 28.04.2022. Saatavissa https://www.stat.fi/meta/kas/etatyo.html