Kommunikointi on osallisuuden elinehto ‒ AAC-menetelmät avuksi

Lasten osallisuus on yksi varhaiskasvatuksen ydinarvoista ja menetelmistä. Lapsi, joka ei pysty ilmaisemaan itseään ikätovereilleen tai ryhmän aikuisille, ei todennäköisesti tunne itseään osalliseksi päiväkotiryhmässä. Osallisuuden tunteella tai sen puuttumisella on suuri merkitys lapsen hyvinvoinnin sekä kasvun ja kehityksen kannalta.

Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi

Osallisuuden toteutuminen tai toteutumattomuus seuraa lasta pitkälle tulevaisuuteen. Sillä seikalla, puhuuko lapsi vai ei, voi olla iso merkitys osallisuuden kokemuksen syntymiselle. Pahimmillaan lapselle kehittyy arvottomuuden kokemus ja käsitys, ettei kukaan ymmärrä häntä, eikä hänen ajatuksillaan ole väliä. Sosiaalisia taitoja on niin ikään tärkeä harjoitella jo lapsena, sillä niiden puuttuminen myöhemmällä iällä voi näkyä monenlaisena haasteena. 

Kuva 1. Lasten monipuolisia kommunikointimenetelmiä voi ja kannattaa tukea (Podrez 2021)

Vuorovaikutuksen tueksi on olemassa AAC-menetelmiä, joiden käytöstä hyötyy jokainen varhaiskasvatusikäinen lapsi. AAC-menetelmät tarkoittavat puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä. Näistä menetelmistä tiedetään paljon, mutta silti niiden käyttöä olisi syytä lisätä edelleen varhaiskasvatuksessa.

AAC osaksi arkea -opas

Menetelmien käyttöönottoa varten on luotu opas, jota voi hyödyntää jokainen varhaiskasvatuksessa työskentelevä ammattilainen (Elomaa, Mäensivu & Saukkonen 2020). Useat oppaat on luotu käytettäväksi lähinnä vain niiden ihmisten tukemiseksi, joilla on haasteita puheen kanssa. AAC osaksi arkea -opas on pikakurssi puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttämiseen päiväkodin arjessa kaikkien lasten kanssa.

AAC-menetelmiä käytetään varhaiskasvatuksessa enimmäkseen opetustilanteissa, mikä on toki tärkeää, mutta suurimman hyödyn niistä saa, kun ne ovat osana muutakin arkea koko lapsiryhmän kanssa. Muun muassa lasten keskinäistä vuorovaikutusta on erityisen tärkeä tukea, sillä ikätoverien kanssa leikkiminen ja kanssakäyminen harjoittavat lapsen vuorovaikutustaitoja.

Opas sisältää tiiviit perustelut siitä, mitä hyötyä AAC-menetelmistä on lapsiryhmässä ja lyhyen kuvauksen esimerkkeineen päiväkodin arkeen soveltuvista menetelmistä kuten kuvatuki, esineet, tukiviittomat, eleiden ja kehoviestien käyttö sekä nopea piirrosviestintä. Oppaan liitteenä on tulostettavia materiaaleja kuten toiminnan ohjauksen kuvakortteja ja arjen tapahtumien kuvia sekä hyödyllisiä internet-sivustoja.

Jokaiselle ihmiselle puhuminen ei ole mahdollinen kommunikoinnin muoto. Varhaiskasvattajalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta AAC-menetelmien käytöstä kokeillakseen oppaan avulla vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä. Kun niiden opettelu ja hyödyntäminen lähtee jo lapsuudesta, moninainen kommunikointi on luonteva osa vuorovaikutusta aikuisenakin. Jokaisella on oikeus ilmaista itseään sekä tulla ymmärretyksi.

Kuva 2. AAC osaksi arkea -oppaan kansilehti (Elomaa 2021)

Kirjoittajat

Minna Kuvajainen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla ja toimi artikkelissa esitellyn opinnäytetyön ohjaava opettajana.

Sara Saukkonen valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta sosionomiksi (AMK) keväällä 2021 sosiaalipedagogisen varhaiskasvatuksen suuntautumisvaihtoehdosta.

Lähteet

Elomaa, M., Mäensivu, M. & Saukkonen, S. 2020. AAC-menetelmät osaksi Pilke musiikkipäiväkoti Onnimannin arkea. Opas puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin käyttöön varhaiskasvatuksessa. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus. Lahti. [Viitattu 4.6.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020121628552   

Kuvat

Kuva 1. Podrez, Artem. 2021. Henkilö-ihmiset-tyttö-söpö-8087866. Pexels. [Viitattu 4.6.2021] Saatavissa: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/henkilo-ihmiset-tytto-sopo-8087866/

Kuva 2. Elomaa, M. 2021. AAC osaksi arkea -oppaan kansilehti. Osana opinnäytetyötä Elomaa, M., Mäensivu, M. & Saukkonen, S. 2020. AAC-menetelmät osaksi Pilke musiikkipäiväkoti Onnimannin arkea. Opas puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin käyttöön varhaiskasvatuksessa. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus. Lahti. [Viitattu 4.6.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020121628552