Lähiyhteisöt mukaan sosiaaliseen ja osallisuutta edistävään työhön

Sosiaalityön tulevaisuusselvityksen (2019) mukaan tulevaisuuden sosiaalityö toimii mahdollisimman lähellä ihmisten elämänpiiriä; sosiaalityö on matalalla kynnyksellä tavoitettavaa lähipalvelua, jolle on ominaista kasvokkainen tai etäyhteyksin tapahtuva vuorovaikutus, yhteisöllinen lähestymistapa ja yhteiskunnallinen näkökulma (Sosiaalityön tulevaisuusselvitys 2019).  

Mikä on lähiyhteisöjen mukaan ottamisen rooli ja merkitys palveluissa ja miten tämä näkyy muualla Euroopassa? NEAR (NEw sociAl seRvices) -hankkeen yhtenä toimenpiteenä on opintovierailujen kautta tutustua kumppanimaiden (Espanja, Tšekki, Belgia, Italia sekä Suomi) sosiaalipalvelujen yksilölähtöisiin ja yhteisöt mukaan ottaviin toimintatapoihin. Tavoitteena on tunnistaa, siirtää ja pilotoida sosiaalialan ammattilaisille suunnattuja hyviä käytäntöjä maiden välillä. (LAB 2023.)

Kuva 1. Opintovierailu Tšekissä tarjosi mahdollisuuksia tutustua paikallisiin sosiaalipalveluihin. (Kuva: Outi Jokinen ja Emma Rautava)

Yhteisön merkitys näkyväksi

Toinen opintovierailu järjestettiin Tšekissä Vysočinan alueella 6.-9.11.2023. Suomesta vierailulle osallistui hanketiimiä LAB-ammattikorkeakoulusta ja Sosiaalialan osaamiskeskus Versosta sekä sidosryhmäedustajia Lahden Diakoniasäätiöstä (Dila) ja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisesta säätiöstä (Mente). Vierailulla pääsimme tutustumaan paikallisiin sosiaalityön kentän toimijoihin ja palveluihin.

Social Centre of Vysočina Region on seniorikeskus, joka yhdistää senioriasumisen sekä dementia-, yhteisö- ja neuvontakeskuksen. Keskuksesta on suora yhteys tunnelin kautta sairaalaan, mikä mahdollistaa paremman hoidon ja yhteistyön. Samassa rakennuksessa oleva päiväkoti tarjoaa hoitopaikan työntekijöiden lapsille. Keskuksessa osallistuimme dementia-virtuaalilasikokemukseen, joka toi näkyväksi kotiympäristössä toimimista dementikon silmin. Tämä oli maistiainen pidemmästä koulutuksesta, jolla voidaan kouluttaa niin ammattilaisia kuin omaisiakin.

Domov Jeřabina Pelhřimov tarjoaa päivätoimintaa sekä asuin- ja avohoitopalveluja vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja vanhuksille. Lähemmin tutustuimme kuuden henkilön asumisyksikköön, joka tarjoaa perhemuotoista asumista, sloganin mukaisesti asumista omalla tavalla omassa kodissa. Asuinrakennus on keskellä asuinaluetta integroiden asukkaat lähiasuinympäristöön.

Jihlavan ammattikorkeakoulussa perehdyimme vertaisluennoitsijamalliin. Vertaisluennoitsijat ovat mielenterveyden haasteista kohdanneita ihmisiä, jotka ovat käyneet koulutuksen toimiakseen vertaisluennoitsijana ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksessa sekä pitääkseen vertaisvastaanottoja sairaalassa.

Synergialla ja vertaistoimijuudella vaikuttavampia palveluja?

Palvelujen integraatio tuo synergiaetuja – tämä tarve on Suomessakin tunnistettu sekä hyviä kokemuksia ja esimerkkejä löytyy, mutta voisiko tämän ottaa vahvemmin kehittämiskohteeksi? Erityisesti tutustumiskohteissa korostui yhteisöjen mukaan ottaminen eri tasoilla sekä vertaisten merkitys. Vaikka esittelyissä korostui työntekijäpula, ei tämä näkynyt toiminnassa tai kohtaamisessa. Ammattilaisten merkitystä ja roolia ei voi väheksyä, mutta miten paljon potentiaalia vertaistoiminnasta ja lähiyhteisöistä löytyykään, jos sitä osataan hyödyntää?

Kirjoittaja

Outi Jokinen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä ja NEAR-hankkeessa (LAB 2023) osatoteutuksen projektipäällikkönä.

Lähteet

LAB. 2023. NEAR – NEw sociAl seRvices: innovative tools and skills for person-centred and community-based social models. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 22.11.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/en/project/near

Sosiaalityön tulevaisuusselvitys. 2019. Tiekartta 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:41. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 22.11.2023. Saatavissa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161612/R41_19_Tiekartta_2030.pdf?sequence=1&isAllowed=y