Moodlen kehittämistä LABin fysioterapeuttikoulutuksessa

Moodle on avoimen lähdekoodin virtuaalinen oppimisalusta, joka on vapaasti kaikkien ladattavissa ja käytettävissä. Suomen korkeakouluista valtaosa käyttää Moodlea (Tikkanen 2016, 9), ja LAB-ammattikorkeakoulussa se on käytössä lähi- ja etäopiskelun tukena. Sen hyötyjä ovat pitkälle viety muokattavuus ja mahdollisuus lisätä erilaisille oppijoille suunnattavaa erilaista oppimateriaalia,  kuten videoita, kyselyitä ja pelejä tekstimateriaalin tueksi (Carmassi ym. 2023, 60).

Vapaa muokattavuus ilman sovittuja suuntaviivoja aiheuttaa kuitenkin keskenään erilaisia kurssialustoja, joissa tieto saattaa olla hyvinkin eri tavalla jaoteltuna, ja tätä pyrittiin korjaamaan LABin fysioterapeuttikoulutuksessa. Ajatuksena oli luoda kursseille yhtenäinen, oppimista tukeva ja saavutettava mallipohja erilaiset oppijat huomioiden. Yhtenäisellä ja selkeällä rakenteella voidaan parantaa sisällön saavutettavuutta (Carmassi ym. 2023, 123).

Fysioterapeuttikoulutuksen ryhmänedustajat tiedustelivat syksyllä 2022 ryhmistään kiinnostuneita opiskelijoita kehitystyöryhmään yhdessä opettajien ja digitaalisen oppimisen tiimin kanssa. Ensimmäisessä suunnittelutapaamisessa päädyttiin toteuttamaan projekti pääosin opiskelijatyönä, keräten matkan varrella palautetta muulta kehitysryhmältä. Pohjaa kehitettiin alkuvuodesta 2023, ja toukokuussa se oli valmis esiteltäväksi fysioterapian opettajien tapaamisessa.

Kuva 1. Kurssipohja on pilottivaiheessa LAB-ammattikorkeakoulussa. (Kuva: Outi Pöyhönen)

Pohjan suunnitteluvaihe

Kurssipohjan rakenteen suunnittelussa on hyödynnetty ryhmänedustajien tapaamisissa esille tullutta opiskelijapalautetta. Tapaamisissa on ollut läsnä eri vuosikurssien edustajia, jolloin mukaan on saatu sekä uusien että vanhempien opiskelijoiden näkemyksiä toimivasta kurssialustasta. Palautetta on ehtinyt kertyä reilun kahden vuoden ajalta useista tapaamisista.

Uuden pohjan rakenteessa on pyritty tekemään kurssien etenemisestä selkeät yhteenvedot, jotta aikataulutus olisi jatkossa opiskelijalle mahdollisimman helppoa. Etenkin lukukauden alussa, kun opiskelijan on muodostettava itselleen kuva lukukauden tehtävistä ja aikatauluista, on eri paikoista löytyvä tieto hankaloittanut ajankäytön suunnittelua.

Oppimistapahtumien aikataulut, Zoom-linkit, tehtävien kuvaukset ja palautuspäivämäärät sekä tiedot tenteistä löytyvät mallipohjaa käytettäessä jatkossa samoista paikoista. Esimerkiksi tieto siitä, onko kyseessä ryhmätyö vai itsenäinen tehtävä, toteutuuko tentti Moodlessa vai Exam-tilassa vai arvioidaanko osaaminen näyttökokeessa, on löydettävissä nopeasti yhteenvetotaulukoista. Oppimistapahtumien aikataulu on laajentunut koko kurssin kattavaksi aikajanaksi, jolta löytyy myös tehtävien palautuspäivät.

Kurssin eri osiot löytyvät välilehtien alta, jotka on selkeyden vuoksi värikoodattu. Välilehdet etenevät kurssin aikataulun mukaan päättyen tentteihin. Varsinaisen sisällön esitystapaan on kerätty opettajia varten opiskelijalähtöisiä vinkkejä sekä jo olemassa olevilta kursseilta peräisin olevia ideoita. Tätä varten käytiin läpi suuri määrä vanhoja kurssipohjia. Opettajat eivät yleensä katsele toistensa kurssipohjia, jolloin hyvät ideat eivät välttämättä ole aikaisemmin päässeet laajempaan käyttöön.

Pohjan pilotointi

Mallipohja on syksyn aikana pilottivaiheessa muutamalla kurssilla, ja siitä saadaan pian ensimmäiset opiskelijapalautteet ryhmänedustajien tapaamisissa. Opetussuunnitelman ja sen myötä kurssien uudistuessa tulee pohja toivottavasti palautteilla paranneltuna laajempaan käyttöön.

Kirjoittajat

Ville Virtanen on LAB-ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden fysioterapiaopiskelija Lappeenrannan kampukselta ja yksi mallipohjan kehittäjistä.

Minna Mukka työskentelee lehtorina kuntoutuksen ja liikunnan integraatio YAMK -koulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Outi Pöyhönen työskentelee lehtorina fysioterapeuttikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Carmassi, C., Nuere-Salgado, L., Pérez-Miranda J., Kühn, A., Benítez, N., Ryhänen, S., Savolainen, A., Hietanen, A., Tamuliene, R., Šarlauskiene, L., Grmuša, T., Rocco, S., Šipic, N., Zavišic, Ž & Athwal, M. 2023. Opeta, opi ja arvioi verkkoympäristöissä. Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 11/2023. Viitattu 11.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023081596711

Tikkanen, A. 2016. Suomalaisten yliopistojen käyttämät digitaaliset oppimisympäristöt. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja / Jyväskylän yliopisto. Viitattu 23.9.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6863-2