Onnistuneen hybridityön edellytyksiä

Hybridityö on etätyön ja lähityöskentelyn yhdistelmä. Se on työskentelymalli, jossa yhdistyvät etätyö ja perinteinen päätyöpaikalla tehtävä läsnätyö. Hybridityöskentelymallissa työtä tehdään säännöllisesti vuorotellen etänä työnantajan määrittelemässä paikassa ja työpaikalla. (IF 2021.) Se on joustavampaa työntekoa kuin etä- ja lähityö, sillä työntekijä voi vuorotella työntekopaikkoja. Näin työntekijä saa vaihtelua viikkoihin, kun hän tekee osan viikosta etänä esimerkiksi kotona ja osan viikosta puolestaan työpaikalla. (Työterveyslaitos 2021.)

Hybridityön onnistuminen on monen asian summa. Toimiva teknologia, tietoturvan varmistaminen sekä työnantajan ja työntekijän välinen luottamus ovat edellytyksiä, joita tarvitaan hybridityössä. Myös etätyöntekijän valmiudet itsensä johtamisen sekä osaamisen osalta korostuvat, kun töitä tehdään työpaikan ulkopuolella. (Työturvallisuuskeskus 2021.)

Kuva 1. Toimiva teknologia ja tietoturva ovat avainasemassa etätöitä tehdessä. (Pixabay 2015)

Työntekijän osaamisen ja itsensä johtamisen taidoilla tarkoitetaan sitä, että kykenee pitämään itsestään kokonaisvaltaisesti huolta niin, että fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat harmoniassa työn ja vapaa-ajan kanssa. Taidot, kuten ajanhallinta, kommunikaatio, asioiden priorisointi, ongelmanratkaisu ja lepo ovat tärkeitä itsensä johtamisen osa-alueita. Toisin sanoen voidaankin ajatella, että edellä mainittuja taitoja tarvitaan itsenäisemmän työnteon haasteiden voittamiseen. (Eklund 2021.)

Variksen (2023) opinnäytetyöstä käy ilmi, että työntekijät kokevat haasteena taukojen pitämisen työpäivän aikana; ne voivat jäädä olemattomiksi tai jopa kokonaan pitämättä. Työpaikalla taukojen pitäminen on helpompaa, koska tauon ajaksi siirrytään kokonaan eri tilaan, kun taas kotona ei välttämättä ole tähän mahdollisuutta. Myös yhteisöllisyyden puute koetaan haasteeksi, kun työtovereita ei enää nähdäkään päivittäin työpaikalla.

Vinkit haasteiden voittamiseen

Työntekijät pystyvät itse vaikuttamaan yksinkertaisin keinoin hybridityön onnistumiseen sekä sen mielekkyyteen. Taukojen pitäminen työpäivän aikana on tärkeää, jotta mieli pysyy virkeänä. Pieni happihyppely työpäivän aikana tai vaikkapa pyykkien laittaminen kuivumaan ovat pieniä hetkiä, jolloin ajatukset saa muualle työnteosta. Myös työpäivän loputtua esimerkiksi liikunta ja riittävä lepo auttavat tyhjentämään ajatuksia ja irtautumaan työpäivästä.

Työpäivän aikana on hyvä pitää työkavereihin yhteyttä, vaikka samoissa tiloissa ei työskenneltäisikään. Nykyisin esimerkiksi Teams-palvelu mahdollistaa yhteydenpidon niin viestien, puheluiden kuin videopalaverienkin muodossa. Yhteisen kahvihetken pitäminen Teamsin välityksellä etäpäivän aikana ei olekaan siis yhtään huono idea! Yhteiset kahvihetket ja palaverit mahdollistavat kuulumisten vaihtamisen ja parantavat tiimin yhteishenkeä. (Varis 2023.)

Etä- ja hybridityö tulevat lisääntymään tulevaisuudessa yhä enemmän, joten jokaisen yrityksen tulisi panostaa huolelliseen suunnitteluun ja laatia organisaatiolle toimivat etätyöohjeistukset, jotta etätyötä tekeville työ olisi turvallista ja selkeästi ohjeistettua. Hybridityön onnistuminen vaatiikin aktiivisuutta jokaiselta työyhteisön jäseneltä, niin esihenkilöiltä kuin työntekijöiltäkin. (Eklund 2021.)

Kirjoittajat

Kata Varis valmistuu tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta maaliskuussa 2023.

Jarmo Kemppinen on lehtori, yritysjuridiikan KTM, LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Eklund, A, Jääskeläinen, H & Salminen, J. 2021. Hybridijohtaminen. Espoo: J-Impact Oy.

fancycrave1. 2015. Koti, toimisto, työtila, vastaanotto. Pixabay. Viitattu 17.3.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/koti-toimisto-ty%c3%b6tila-vastaanotto-820389/

IF. 2021. Hybridityö ja työn järjestäminen. Viitattu 16.3.2023. Saatavissa https://www.if.fi/yritysasiakkaat/vakuutukset/henkilovakuutukset/hybridityo-ja-tyon-jarjestaminen

Työterveyslaitos. 2021. Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ. Viitattu 16.3.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/teemat/tyoelaman-muutos/etatyo-hybridityo-ja-monipaikkainen-tyo

Työturvallisuuskeskus. 2021. Kaikki tarvitsevat itsensä johtamisen taitoja. Viitattu 16.3.2023. Saatavissa https://ttk.fi/2021/10/11/kaikki-tarvitsevat-itsensa-johtamisen-taitoja/

Varis, K. 2023. Hybridityö koronapandemian jälkeen: Hybridityö Suomessa toimivassa kohdepankissa. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lappeenranta. Viitattu 16.3.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202303163712