Opiskelijoiden kokemuksia työskentelystä projektityöntekijöinä hankkeessa

LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön OTE-hankkeessa (LAB 2021) toimi kaksi opiskelijaa projektityöntekijöinä. Hankkeisiin palkattuja opiskelijoita ei ole monta koko LABissa. Tähän blogiartikkeliin on kerätty kirjoittajien kokemuksia hanketoiminnasta.

Projektityöntekijöinä toimineet opiskelijat saivat hoitaakseen monialaisia tehtäviä, jotka mukailivat vakituisen TKI-asiantuntijan työtehtäviä. Projektityöntekijät vastasivat muun muassa yhdessä työpaketissa toteutettujen osaamismerkkien pilotoinnista sekä pilotointiin osallistuneille toimitettavan kiitoslahjan suunnittelusta ja tilauksesta.

Kuva 1. Erätauko-keskustelussa projektityöntekijöillä oli keskeinen rooli. (Kuva: Riku Rantaharju)

Hankkeen aikana järjestettiin useat yhteiskehittämispäivät, joissa jokaiseen osallistettiin projektityöntekijöitä. Hankkeessa toteutettiin myös useampi työpaja, joista projektityöntekijä vastasi aina suunnittelusta toteutukseen. Viimeisillä yhteiskehittämispäivillä kirjoittajat pitivät muille opiskelijoille työpajaa sekä esittelivät LABin vastuulla olevaa Muutoksentekijä-osaamismerkkiä.

Työpajassa selvitettiin opiskelijoiden ja opiskelijakuntien edustajien tuntemuksia ja mietteitä monikanavaisen työnhaun mallista, joka oli aiemmin luotu OTE-hankkeessa. Työpajassa oli kolme tehtävää, joissa työpajaan osallistuneet pääsisit arvioimaan työnhakumallin osa-alueiden hyödyllisyyttä opiskelijoille sekä miettimään osa-alueiden käyttöönottoon liittyviä mahdollisuuksia ja hankaluuksia.  Työpajan jälkeen fasilitoija toteutti loppuyhteenvedon, jota hyödynnettiin hankkeessa.  

Syksyn toisessa työpajassa joulukuun 2021 alussa LAB oli osatoteuttajana järjestämässä sosionomiryhmälle Erätauko-keskustelun. Projektityöntekijöillä oli vastuu keskustelun järjestämisestä.

Toinen projektityöntekijöistä vastasi enemmän tapahtuman yleisestä toteutuksesta ja toinen muun muassa fasilitoi työelämän edustajien paneelia sekä erätaukokeskustelua opiskelijoille. Keskustelussa opiskelijat ja työelämän edustajat pääsivät pohtimaan omaa osaamistaan nyt ja tulevaisuudessa sekä sitä, mitkä seikat vaikuttavat työn mielekkyyteen.

Hanketoiminta tutuksi opiskelijoille

Hanketoimintaa tulisi tuoda lähemmäksi kaikkia opiskelijoita ja täten antaa useammalle mahdollisuus kartuttaa omaa osaamista hanketoiminnan avulla. Hanketoimintaa tulisi markkinoida huomattavasti avoimemmin opiskelijoille ja luoda hankeilmapiiri kutsuvammaksi opiskelijoille.  

Hanketyö tarjoaa opiskelijoille hyvät mahdollisuudet tuoda osaamistaan esille osana osaavaa ja kannustavaa tiimiä, ottaa vastuuta itselleen sopivissa annoksissa ja tehdä tehtäviä, jotka tuntuvat mielekkäiltä ja tarpeellisilta.

Kuva 2. Projektityöntekijänä toiminut Onni Kuparinen (toinen vas.) esitteli LABin vastuulla ollutta osaamismerkkien työpakettia. (Kuva: Riku Rantaharju)

Opiskelijoiden hyödyntämistä hankkeissa selvitettiin OTE-hankkeen tilaamassa opinnäytetyössä. Siinä selvisi, että viestintää tulee tehostaa opiskelijoille, TKI-termi tuntuu vieraalta, TKI-toimintaa tulisi sisällyttää opintojaksoihin. Opiskelijat toivovat myös merkityksellisyyttä, eli tietoa, miksi toimintaa tehdään. (Kokkonen & Kuparinen 2021.)

Opiskelijoiden ottaminen mukaan vaatii rohkeutta organisaatiolta sekä projektipäälliköltä. Opiskelijoille osallistuminen tuo mahdollisuuden oppia uutta myös oman opintosuunnitelman ulkopuolelta. Kirjoittajat uskovat, että laajemmalla osallistujajoukolla saavutetaan vain hyviä asioita.

Kirjoittajat

Onni Kuparinen ja Riku Rantaharju työskentelivät projektityöntekijöinä LAB-ammattikorkeakoulussa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa OTE-hankkeessa (LAB 2021).

Lähteet

Kokkonen, E. & Kuparinen, O. 2021. Korkeakouluopiskelijoiden hyödyntäminen TKI-toiminnassa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 8.4.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/511620/Kokkonen%20Emma%20ja%20Kuparinen%20Onni.pdf?sequence=2&isAllowed=y

LAB. 2021. OTE – Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle. Hanke. Viitattu 8.4.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/ote-opiskelijat-tyollistymista-edistavien-toimintatapojen-kehittajiksi