Palveluintegraatiolla vaikuttavampia tuloksia syrjäytyneiden nuorten auttamisessa

Vamos on Diakonissalaitoksen nuorten palvelu, joka on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella. Vamos auttaa nuorta elämänhallinnassa ja tulevaisuudensuunnittelussa yksilövalmennuksen sekä ryhmätoiminnan avulla. Vamos pyrkii tukemaan heikossa asemassa ja huonossa psyykkisessä kunnossa olevia helsinkiläisnuoria ja paikkaamaan julkista palvelujärjestelmää. Vamos ryhtyi tarjoamaan sellaisia matalan kynnyksen palveluja, joihin nuoret kiinnittyisivät ja joiden avulla he vahvistuisivat siinä määrin, että voisivat siirtyä töihin tai opiskelemaan. Vamoksen toiminnalla on vaikuttavuutta osittain sen ansiosta, että se toimii yhdessä muiden toimijoiden kanssa. (Alanen ym. 2014, 8.)

Psykiatrinen hoito integroituu lähemmäs nuorten aikuisten arjen ympäristöjä Vamoksessa

Integraatiossa kyse on siitä, että asiakas saa palvelunsa oikea-aikaisesti ja saumattomasti eri toimijoilta. Tästä hyötyvät erityisesti paljon palveluja käyttävät asiakkaat, joita on väestöstä arviolta noin 10 prosenttia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020). Heihin lukeutuvat myös syrjäytyneet nuoret, joita Vamos palvelee.

Yksi esimerkki toimivasta integraatiokäytänteestä on Vamoksessa kerran viikossa toimiva Helsingin kaupungin psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto ja toinen kerran kuussa nuorisopsykiatrian erikoislääkärin konsultaatio työntekijöille sekä vastaanotto nuorille. Tämä on madaltanut monien nuorten kynnystä hakeutua hoitoon, kun sen on saanut aloittaa tutussa toimintaympäristössä. Näin kolmannen sektorin ja terveyspalveluiden työntekijöiden raja-aidat madaltuvat. Tiedonkulku on todella vaivatonta, kun psykiatrinen sairaanhoitaja ja Vamoksen työntekijät tuntevat toisensa, istuvat kerran viikossa samassa taukotilassa ja kohtaavat samoilla käytävillä. Myös nuorisopsykiatrian erikoislääkärin konsultaatio on erittäin arvokas tuki valmentajille, jotka työskentelevät päivittäin asiakkaiden mielenterveyden ongelmien aiheuttamien ilmiöiden kanssa, mutta joilta puuttuu psykologian, psykiatrian tai lääketieteen tausta. He voivat mennä konsultaatioihin jonkin asiakastapauksen vuoksi tai keskustelemaan yleisellä tasolla jostakin mielenterveyteen liittyvästä ilmiöstä. Tämä on kehittänyt Vamoksen valmentajien ammatillisuutta.

Kuva 1. Vamos tukee kahdeksalla paikkakunnalla nuoria, jotka ovat työn tai koulutuksen ulkopuolella (Helsingin Diakonissalaitos)

Tahtotilana yhteistyö ja integraatio

Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän nykytilannetta kuvataan usein hajanaiseksi, pirstaleiseksi ja byrokraattiseksi. Puutteita koetaan olevan lapsen, nuoren ja perheen palvelutarpeen selvittämisessä, asiakkaiden osallisuudessa sekä ammattilaisten keskinäisessä tiedonvälityksessä. Jos oikeat palvelut eivät saavuta asiakkaita, seurauksena on muun muassa palvelujen yhteensovittamisen ja vaikuttavuuden heikkenemistä sekä erityispalvelujen käytön lisääntymistä. (Joronen ym. 2018, 1.)

Onneksi suunta on nyt poispäin tilanteesta, jossa nuori poukkoilee palvelukarsinasta toiseen, enemmän kohti sitä, että verkoston palvelut tuodaan mukaan nuoren tilanteeseen hänen tarpeidensa mukaisesti. Yksi keino lisätä integraatiota ja yhteistyötä on tuoda eri toimijat saman katon alle ja luoda yhteisiä rakenteita. Fyysisesti samoissa tiloissa nuorten parhaaksi toimittaessa asiakkaat koetaan enemmän yhteisiksi.

Kirjoittajat

Nina Hammarberg on yhteisöpedagogi (AMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK-opiskelija lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen koulutuksessa. Hän työskentelee nuorten syrjäytymisen ehkäisyn parissa Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palveluissa.

Raija Hovi-Pulsa on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori ja kiinnostunut integratiivisten toimintamallien kehittämisestä lapsi- ja perhepalveluissa. 

Lähteet

Alanen, O., Kainulainen, S. & Saari, J. 2014. Vamos tekee vaikutuksen – Vamos-nuorten hyvinvointikokemukset ja tulevaisuuden odotukset. HDL Raportti 1/2014. Helsingin Diakonissalaitos. [Viitattu 2.11.2020]. Saatavissa: https://www.hdl.fi/wp-content/uploads/2018/01/Helsingin-Diakonissalaitos-julkaisu-vamos-tekee-vaikutuksen.pdf

Joronen, K., Kanste, O., Halme, N., Perälä, M-L. & Pelkonen, M. 2018. Lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia, kasvua ja oppimista edistävien palvelujen integraatiota tukevat toimet eri maissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 35/2018. [Viitattu 1.11.2020]. Saatavissa: https://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/35-2018-Lasten+ja+nuorten+palveluiden+integraatio+eri+maissa.pdf/33a4657e-0fda-4bd0-a7f3-5dcd9a131e39/35-2018-Lasten+ja+nuorten+palveluiden+integraatio+eri+maissa.pdf?version=1.0&t=1523361137000

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. Sote-palvelujen integraatio. [Viitattu 2.11.2020]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/sote-palveluiden-integraatio

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *