PEDA-Safety vastaa sote-alan koulutustarpeeseen

Sosiaali- ja terveystoimialat ovat usein koulutusorganisaatioissa sekä yhteiskunnan palvelujärjestelmissä hallinnollisesti yhdessä. Työelämän kentillä asiakkaat ovat toimialojen yhteisiä, mutta toiminnot ja palvelut ovat toisistaan erillisiä. Turvallisuus on yksi tärkeä osa molempien toimialojen laatua. Tämän vuoksi PEDA-Safety -hankkeessa (LAB 2023) asiakas- ja potilasturvallisuutta tarkastellaan niin sosiaalialan kuin terveysalankin näkökulmista.

Mitä asiakas- ja potilasturvallisuudella tarkoitetaan?

Suomessa sote-ala on kehittynyt viime vuosikymmeninä sykäyksittäin. Sosiaali- ja terveysalaa ohjaavat osittain omat, erilliset lait ja niistä kumpuavat orientaatiot. (STM 2017.)  Potilasturvallisuus nousi kehittämiskohteeksi terveydenhuollossa 2000-luvun alussa, asiakasturvallisuus on puolestaan käsitteenä vielä jäsentymätön ja sen kehittäminen vasta hakemassa suuntaa (Jylhä ym. 2021).

Asiakas- ja potilasturvallisuus on keskeinen hoidon ja palveluiden kulmakivi. Sillä tarkoitetaan toimintoja ja periaatteita, joilla varmistetaan hoidon ja palveluiden turvallisuus. Tavoitteena on suojata asiakkaita vahingoittumasta. Turvallinen toiminta perustuu aina näyttöön ja tutkittuun tietoon. (STM 2022a.) Suomessa laadittiin ensimmäinen potilasturvallisuusstrategia vuonna 2009, minkä jälkeen potilasturvallisuus on ottanut kehitysaskeleita terveydenhuollossa. Asiakasturvallisuuden kokonaiskuva sosiaalialalla on vielä jokseenkin hajanainen. Tuorein asiakas-ja potilasturvallisuusstrategia painottaa tämän takia sekä potilasturvallisuuden että asiakasturvallisuuden kehittämisen tärkeyttä rinta rinnan, yhdessä. (STM2022b.)

Terveydenhuollossa viime vuosina on noussut eräänlaiseksi johtoajatukseksi potilasturvallisuuskulttuurin edistäminen. Hyvä turvallisuuskulttuuri on loppupelissä kiinni jokaisesta toimijasta – hänen tiedoistaan ja asenteistaan. Tämän lisäksi tarvitaan asenteita tukevaa johtamista.  Virheistä täytyy saada puhua ilman rangaistusta. Virheistä oppiminen on ensiarvoisen tärkeää. Hyvä turvallisuuskulttuuri lisää asiakkaiden ja potilaiden tyytyväisyyttä, ja vähentää luonnollisesti kuolleisuutta. (Kuosmanen ym. 2018.)

Kuva 1. Tavoite: yhdessä tuotettua ajantasaista tietoa digitaaliselle koulutusalustalle. (mohamed_hassan 2020)

Mitä uutta hanke tuo?

PEDA-Safety -hankkeessa (LAB 2023) kehitetään asiakas- ja potilasturvallisuutta käsittelevä sähköinen koulutusalusta, jota voidaan käyttää sekä sosiaali- että terveysalan opiskelijoiden ja ammattilaisten kouluttamiseen. Koulutusalustana käytetään LAB MOOCia. Tässä sähköisessä koulutuksessa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat eri organisaatioista tuottavat yhdessä tietoa muun muassa haastatteluin tai osallistumalla muutoin sisällön tuottamiseen.   

Tämän lisäksi koulutus sisältää käytännön esimerkkejä, autenttisia haitta- ja vaaratapahtumia molemmilta toimialoilta aiemmin tuotettujen koulutusmateriaalien terveydenhuolto- ja sairaalakeskeisyyden sijaan. Esimerkkien avulla asioita pyritään konkretisoimaan mahdollisimman paljon käytännön asiakas- ja potilastyön kielelle.  PEDA-Safety -hankkeessa on tavoitteena tuottaa aidosti monitieteistä materiaalia asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutusta varten. (LAB 2023.)

Kirjoittaja 

Heidi Lettojärvi toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä hoitotyön lehtorina sekä asiantuntijana PEDA-Safety -hankkeessa.

Lähteet

Jylhä, V., Kekoni, T. & Kurki, T. 2021. Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus oy, Helsinki.

Kuosmanen, A., Liukka, M., Aaltonen, L-M., Roine, R. & Kinnunen, M. 2018. Pääsyy
vai syypää ‒ potilasturvallisuuskulttuuri ratkaisee.  Suomen Lääkärilehti, 73(8) 518‒519.  Viitattu 9.12.2022 Saatavissa http://www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL82018-518.pdf

LAB. 2023. PEDA-Safety. Hanke. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa  https://www.lab.fi/fi/projekti/peda-safety[A3] 

mohamed_hassan. 2020. Hassan, M. Coronavirus, naamio, ihmiset. Pixabay. Viitattu 5.1.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/coronavirus-naamio-ihmiset-4958512/

STM. 2017. Sosiaali- ja terveysministeriö 100 vuotta.  Viitattu 25.11.2022 Saatavissa https://stm.fi/stm100

STM. 2022a. Asiakas- ja potilasturvallisuus. Viitattu 25.11.2022 Saatavissa https://stm.fi/asiakas-ja-potilasturvallisuus

STM. 2022b. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022–2026. STM:n julkaisuja 2022:2. Viitattu 25.11.2022 Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163858