PESTE-analyysin avulla monipuolinen kuva muuttuvasta toimintaympäristöstä

TUTU eli Tulevaisuus tutuksi -verstas hanke toteutti vuoden 2023 alussa neljän kerran tulevaisuuden ennakointikoulutuksen eteläkarjalaisille mikro- ja pienyrittäjille. Verkossa toteutettuun koulutukseen osallistui 10 yrittäjää. TUTU-verstas hankkeen tavoitteena on tutustuttaa Etelä-Karjalan mikro- ja pienyrittäjiä tulevaisuuden ennakointiin ja antaa käytännön työkaluja, joiden avulla he voivat tehdä ennakointia omissa yrityksissään.

Nopea muutos vaatii selkeitä työkaluja

Jatkuvasti muuttuva ja epävarma globaali liiketoimintaympäristö haastaa pienyrittäjiä. Yritykset tarvitsevat työkaluja, joiden avulla voi hahmottaa monimutkaista ympäristöä ja varautua tulevaan. Yksi koulutuksessa yrittäjiltä kiitosta saanut työkalu on PESTE-analyysi.

PESTE-analyysi on alun perin strategisen johtamisen työkalu, joka auttaa yrityksiä ymmärtämään liiketoimintaansa vaikuttavia ulkoisia tekijöitä, sekä tunnistamaan mahdollisia riskejä ja mahdollisuuksia.  Lyhenne PESTE tulee sanoista poliittinen (P=political), taloudellinen (E=economical), sosiaalinen (S=so­cial), tekninen(T=technical) ja ekologinen (E=e­cological) (Heponiemi & Suutari 2022, 28). TUTU-verstas hankkeen koulutuksissa olemme kuudenneksi ulottuvuudeksi ottaneet mukaan arvot. Arvojen ja arvojärjestelmien muutoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia tulevaisuuteemme (Rubin 2004).

Kuva PESTE-taulukon apukysymyksistä.
Kuva 1. Merimatka Tulevaisuuteen -työkirjasta löytyy apukysymykset PESTE-analyysin laatimiseen (Heponiemi & Suutari 2022, 28).

Koulutuksessa lähdimme liikkeelle tulevaisuuden vision luomisesta. Sitran (2023) mukaan visio on kuvaus toivotusta tulevaisuuden tilasta. Vision pohjalta teimme PESTE-analyysin ja tukena käytimme Merimatka Tulevaisuuteen -työkirjasta löytyviä apukysymyksiä. Toinen ryhmistämme paneutui tulevaisuuden ikääntyvien hoitoon, visionaan ”Uudet teknologiat tukevat inhimillistä kohtaamista ikääntyvien hoitotyössä vuonna 2043”. Ryhmä pääsi mielenkiintoisiin keskusteluihin siitä kuka tulevaisuudessa hoitaa Suomen ikääntyviä, kenellä on vastuu terveyden ylläpitämisestä ja missä hoito tapahtuu. Koulutuskertojen välissä yrittäjät miettivät kotitehtävinään yrityksensä visiota ja tekivät sen pohjalta PESTE-taulukkoa.  

Kuvassa käsi, joka heittää ilmaan lääkeruiskun ja hammasmuotteja.
Kuva 2. Koulutuksessa tehtiin PESTE-analyysi inhimillisestä kohtaamisesta ja teknologiasta ikääntyvien hoidossa. Teknologioista pohdittiin mm. erilaisia etäluettavia laitteita, vuorovaikutusta helpottavia teknologioita ja kotisairaanhoidon laajamittaista mahdollistumista näiden avulla. Jopa hologrammien kautta heijastettavat läheiset olivat keskusteluissa mukana. Näissä nähtiin paljon mahdollisuuksia ja samalla pohdittiin, että ihmisten vastuu omasta terveydestä kasvaa. (Frank 2017.)

Tiedon kerääminen vaatii aikaa

Koulutuspalautteessa yrittäjät kertoivat, että jatkossa he aikovat käyttää PESTE-analyysia myös osana yrityksen strategiaprosessia. Yrittäjät kokivat, että PESTE-analyysi antaa SWOT-analyysia selkeästi laajemman kuvan toimintaympäristön haasteista ja mahdollisuuksista. Vaikeutena pidettiin sitä, että PESTE-analyysin perinpohjainen pohtiminen vie aikaa. Vaikka yrittäjän aika on kortilla, niin kannattaa ottaa mahdollisimman laaja joukko työntekijöitä tai asiakkaita mukaan pohdintaan. Tarkastelu on monipuolisempaa ja laaja-alaisempaa, kun siihen osallistuu eritaustaisia henkilöitä (Koskelo 2021, 187).

Kirjoittaja

Sanna Apajalahti
toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana TUTU-verstas hankkeessa. Ennakoinnissa häntä innostaa erityisesti parempien päätösten tekeminen nykyhetkessä.

Lähteet

Frank, D. 2017. Kuvituskuva. Unsplash. Viitattu 11.4.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/wKbWAMlHgNo

Heponiemi, K. & Suutari, H. 2022. Merimatka tulevaisuuteen: Ennakoinnin työkirja yrityksille ja elinkeinoelämän toimijoille. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 46. Viitattu 13.3.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-413-4   

Koskelo, M. 2021. Tehtävänä tulevaisuus: tulevaisuusmuotoilu päätöksen teossa. Helsinki. Alma Talent.

Rubin, A. 2004. Tulevaisuusverstas. TOPI – Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalit. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. Viitattu 13.3.2023. Saatavissa https://tulevaisuus.fi/filosofiset-perusteet/muuttuvat-arvot/arvojen-muutos/

Sitra. 2023. Tulevaisuussanasto. Viitattu 13.3.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/visio/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. TUTU-verstas. Tulevaisuustaidot tutuiksi mikro- ja pienyrityksille. Viitattu 13.3.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tutu-verstas

Linkki 2. Heponiemi, K. & Suutari, H. 2022. Merimatka tulevaisuuteen: Ennakoinnin työkirja yrityksille ja elinkeinoelämän toimijoille. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 46. Viitattu 13.3.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-413-4