Pito- ja vetovoimaa kehittämässä iäkkäiden hoivatyöhön

LAB-ammattikorkeakoulu osallistui Työterveyslaitoksen johtamaan Hyvä veto -hankkeeseen vuosina 2020–2023. Hankkeen tavoitteena oli kehittää iäkkäiden palveluiden vetovoimaa, edistää henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä sekä pidentää työuria. Tavoitteisiin pyrittiin kehittämällä erityisesti eettistä organisaatiokulttuuria, valmentavaa johtamista ja mentorointia. (Koivisto ym. 2023.) Kehittämistä tehtiin yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja sote-organisaatioiden hoivapalvelujen kanssa (TTL 2020).

Kuva 1.  Kehittämistyön kontekstina oli työ iäkkäiden palveluissa. (Elf-Moondance 2023)

Keinoja kuormituksen hallintaan

Eettinen organisaatiokulttuuri tarkoittaa jaettuja näkemyksiä hyväksyttävästä toiminnasta organisaatiossa sekä siitä, miten arvot ja normit edistävät eettistä päätöksentekoa (Pihlajasaari 2015). Eettisen organisaatiokulttuurin kehittämisessä hyödynnettiin tutkittua tietoa ja työpajatyöskentelyä (Huotari & Behm 2022, Huotari 2021). Eettisen organisaatiokulttuurin johtamisen kehittämiseksi pilotoitiin YAMK-opintojakso, joka toteutetaan jatkossa CampusOnline-opintojaksona (Behm & Huotari 2022).

Valmentavaa johtajuutta kuvataan vuorovaikutussuhteeksi, jossa kehitetään johdettavan kykyä työnsä johtamiseen sekä voimavarojen hyödyntämiseen tavoitteiden saavuttamiseksi (Soback 2021). Valmentavan johtamisen tueksi laadittiin opas iäkkäiden palveluihin ja koulutussisältö valmentavan johtamisosaamisen kehittämiseen (Kokkonen & Suikkanen 2023).

Mentorointi on prosessi, jossa kokeneempi henkilö antaa tukea vähemmän kokeneelle, joka voi näin kehittää taitojaan ja edistää ammatillista, henkilökohtaista kasvuaan (Kesti 2020). Esihenkilöiden ja työntekijöiden mentorointia kehitettiin hankkeessa yhteiskehittämisen ja vertaismentoroinnin menetelmin (Behm & Suikkanen 2022).

Tuloksena monenlaista tietoa ja työvälineitä

LABin asiantuntijat suunnittelivat ja toteuttivat työpajoja sekä osallistuivat niihin, kehittivät opintokokonaisuuksia, laativat oppaan, kirjoittivat artikkeleita ja järjestivät valtakunnallisen webinaarin. Hankkeelle rekrytoitiin ja ohjattiin useita YAMK-opinnäytetöitä:

Valmentavan johtamisen periaatteita tai käytäntöjä kuvasivat, ohjeistivat tai kehittivät Nurminen ja Saari (2022), Koffert ja Vuorinen (2022), Luukas (2022) sekä Ketomaa ja Toura (2023). Eettistä työkulttuuria ja kuormitusta selvittivät opinnäytetöissään Jaarto ja Kokki (2023), Saarenniemi (2023) ja Nuutinen (2023). Mentoroinnin merkitykset olivat puolestaan Kososen ja Mynttisen (2022) opinnäytetyön aiheena.

Koko hankkeen tuloksena pilotoitiin Vanhustyön vatupassi -malli, joka on verkkomateriaali eettisen kuormituksen hallintaan. Kehittämismenetelmäksi suositellaan kokeilevaa kehittämistä (TTL 2023). Hankeyhteistyö oli tutkimus-, koulutus- ja soteorganisaatioiden hedelmällistä yhteiskehittämistä, jossa tuotettiin uutta tietoa ja jaettiin hyviä käytänteitä ja jossa kaikilla oli mahdollisuus oppia ja kehittää toimintaansa.

Kirjoittajat

Anne Suikkanen ja Minna-Maria Behm työskentelevät lehtoreina LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimivat asiantuntijoina Hyvä veto -hankkeessa.

Mari Kokkonen työskentelee yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimi Hyvä veto -hankkeessa asiantuntijana.

Päivi Huotari toimii tuntiopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa ja Hyvä veto -hankkeessa asiantuntijana.

Lähteet

Behm, M-M. & Huotari, P. Eettisen organisaatiokulttuurin johtamisosaamisen kehittäminen verkkokoulutuksella. LAB Focus. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/eettisen-organisaatiokulttuurin-johtamisosaamisen-kehittaminen-verkkokoulutuksella/

Behm, M-M. & Suikkanen, A. 2022. Vanhustyöhön vetovoimaa mentoroinnilla. LAB Focus. Viitattu 23.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/vanhustyohon-vetovoimaa-mentoroinnilla/

Elf-Moondance. 2023. Moondance. Eläkeläiset, vanhainkoti, sairaskoti.  Viitattu 25.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/el%c3%a4kel%c3%a4iset-vanhainkoti-sairaskoti-7675266/

Huotari, P. & Behm, M. 2022. Tutkittu tieto eettisen organisaatiokulttuurin kehittämisessä. LAB Focus. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/tutkittu-tieto-eettisen-organisaatiokulttuurin-kehittamisessa/

Huotari, P. 2021. Vanhuspalvelujen hoivatyön eettinen kuormittavuus − ratkaisuilla kestävään tulevaisuuteen. LAB Focus. Viitattu 25.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/vanhuspalvelujen-hoivatyon-eettinen-kuormittavuus-%e2%88%92-ratkaisuilla-kestavaan-tulevaisuuteen/

Jaarto, P. & Kokki J. 2023. Työntekijöiden eettinen kuormitus vanhuspalveluissa. Opinnäytetyö (YAMK). LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202302202618

Kesti, E., Mäkäräinen, H. & Kaila, M. 2020. Mentoroinnista on moneksi. Lääkärilehti 4, VSK 275. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://www.laakarilehti.fi/pdf/2020/SLL42020-174.pdf

Ketomaa, T. & Toura, T. 2023. Valmentavan johtamisen nykytila ja sen kehittäminen kotihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi. Opinnäytetyö (YAMK). LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304185537

Koffert, t. & Vuorinen, A. 2022. Valmentavan johtamisen opas iäkkäiden palveluiden esihenkilöille. Opinnäytetyö (YAMK). LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 25.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052712430

Koivisto, T., Laitinen, J. & Sinervo, T. 2023. Hyvä veto! Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa. Työterveyslaitos, Helsinki.

Kokkonen, M. & Suikkanen, A. 2023. Valmentava johtaminen iäkkäiden palveluissa. Opas. Työterveyslaitos. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/file-download/download/public/5528

Kosonen, I. & Mynttinen, M. 2022. Mentoroinnin monet merkitykset: kuvaileva kirjallisuuskatsaus. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 28.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052411664

Luukas, K. 2022. Valmentavan johtamisen kehittäminen vanhustenpalveluiden yksiköissä. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120727030

Nurminen, M. & Saari K. 2022. Valmentavan johtamisen periaatteiden ja käytäntöjen luominen Palvelukeskus Villa Iloon. Opinnäytetyö (YAMK). LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 25.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052912877

Nuutinen, T. 2023. Eettisen organisaatiokulttuurin ilmeneminen vanhuspalveluissa. Opinnäytetyö (YAMK). LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023053016116

Pihlajasaari, P. 2015. Eettinen organisaatiokulttuuri. Yhteydet työhyvinvointiin ja työpaikan vaihtoihin. Väitöskirja. Jyväskylä. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47856

Saarenniemi, T. 2023. Eettisen työkulttuurin kehittäminen sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202301161341

Soback, D. 2021. Valmentava johtajuus. Opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen. 2. painos. Basam Books Oy, Tallinna.

TTL. 2020. Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto). Työterveyslaitos. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/henkiloston-saatavuuden-ja-alan-vetovoimaisuuden-turvaaminen-iakkaiden-palveluissa-hyva-veto

TTL. 2023. Vanhustyön vatupassi. Työterveyslaitos. Viitattu 24.5.23. Saatavissa https://www.ttl.fi/vanhustyon-vatupassi