Systeeminen työote – kohti jatkuvaa oppimista yhdessä

Systeeminen toimintamalli tuo systeemisen ajattelun, työkalut ja rakenteet monialaisen työryhmän käyttöön. Sen tarkoitus on vahvistaa vaikuttavaa suhdeperusteista asiakastyötä, jonka ytimessä on kunnioittava, keskusteleva ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus (THL 2023).
Kevään ja syksyn 2023 aikana LAB-ammattikorkeakoulun sote-lehtorien tiimi edisti systeemisen työotteen jalkautumista moniammatillisten tiimien asiakastyössä valmentamalla sote-ammattilaisia Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa ja tukea sote-keskusten moniammatillisten tiimien asiakaslähtöisempää toimintaa huomioiden asiakkaan osallisuus. Hyvinvointialueen pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota asiakkaalle yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut yhdestä paikasta.
Valmentavan työotteen menetelmiksi valikoituivat ilmiösimulaatio ja reflektointi. Osallistujat jakoivat anonyymeja case-esimerkkejä, joita jäsennettiin systeemisen työotteen näkökulmasta. Työskentely auttoi oivaltamaan näkökulmia sekä asiakkaan arjesta käsin että osallistujien omaa toimijuutta ja vuorovaikutusta asiakastilanteissa.  Näin systeemisen työn ydin eli suhdeperustaisuus tuli näkyväksi toiminnaksi. (Niemi et al. 2020, 22).  Reflektoinnin avulla saatiin uusia näkökulmia samalla kun yhteiset tavoitteet selkiytyvät. Prosessina tämä edistää yhteistyötä ja auttaa lisäämään osallistujien muutoskykyä ja muilta oppiminen mahdollistuu (Mann et al. 2009, 607). Hyötyä nähtiin työn vaikuttavuuden parantamisessa ja työskentelyä tukevien rakenteiden luomisessa moniammatillisen tiimin jäsenille. Yhdessä oivaltaen vahvistettiin työntekijöiden osaamista.

Kuva 1. Systeemisen työn ytimessä on suhdeperustaisuus. Sote-alalla tärkeitä eivät ole vain palvelut, vaan suhteet, joissa auttaminen tapahtuu. (Mohamed_hassan 2018)

Systeemisyydellä suhdeperustaiseen työskentelyyn

Tavoitteena on irtisanoutua asiakkaan asioissa paremmin tietämisestä ja sitoutua dialogiin. Näin haettiin ymmärrystä siihen, miten asiakas itse kokee ja ymmärtää tilanteensa. Pysähdyimme pohtimaan sitä, mitä on ongelmatilanteiden takana ja etsimme auttamisen keinoja. Asiakkaan tilannetta tarkasteltiin monitoimijaisesti, jolloin saatiin palvelut paremmin vastaamaan hänen tarpeitaan ja jopa vähentämään palveluntarvetta tulevaisuudessa, jos se on tarkoituksenmukaista. (Systeemisen työotteen käsikirja 2022, 5). Systeemisen ajattelun taustalla on ajatus siitä, että palvelut itsessään eivät asiakasta auta vaan myös suhde, jossa auttaminen tapahtuu.

Asiakkaan arjen haasteet näkyviksi

Systeemisiä menetelminä lupaa pyytävä työote, sosiaalisten sijaintien tunnistaminen, dialogisuus, narratiivisuus, reflektiivisyys sekä verkostokartta, jotka kaikki tähtäävät asiakkaan elämän hallinnan vahvistamiseen (Systeemisen työotteen käsikirja 2022, 10–13). Erityisen tärkeää sen koettiin olevan monipalveluasiakkaiden kohdalla.

Systeeminen työskentelyote tuo ymmärrystä siitä, että yksi muutos saa aikaan toisia ja kokonaisuuden osat ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään. Pienetkin liikahdukset voivat olla isojen muutoksien alkuja, ja muutos lähtee liikkeelle ajattelusta (Systeemisen työotteen käsikirja  2022, 6).

Kirjoittajat
 
Marika Norta toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sosiaalialan koulutuksessa. 
Mia Kröneck toimii LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina.

Lähteet

Mann, K., Gordon, J. & MacLeod, A.  2009. Reflection and reflective practice in health professions education: a systematic review. Adv in Health Sci Educ. 14:595–621.

Mohamed_hassan. 2018. Tiimityö, yhteistyö, aivoriihi. Pixabay. Viitattu 4.10.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/tiimity%C3%B6-yhteisty%C3%B6t%C3%A4-aivoriihi-3213924/

Niemi, S., Kräkin, M. & Ikävalko S., Kantonen, M. 2020. Työyhteisösimulaatio. Käytäntölähtöisiä toimintatapoja yritysten yhteisölliseen kehittämiseen ja innovointiin. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 1. 21–22. Viitattu 4.10.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-328-1

Systeemisen työotteen käsikirja. 2022. Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

THL. 2023. Systeeminen toimintamalli lastensuojelussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 4.10.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/kehittyvat-kaytannot/systeeminen-toimintamalli-lastensuojelussa