Tiedolla johtaminen ja infograafit apuna hyvinvoinnin kuvaamisessa 

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan päätöksentekoa analysoidun tiedon pohjalta (Kosonen 2019). Hyvinvointialueilla tiedolla johtaminen on tärkeää. Tietoa tarvitaan monipuolisesti joka ikäryhmästä, jotta tarpeet tunnistetaan ja voimavarat voidaan kohdentaa sinne missä tarve on suurin. (Soteuudistus 2021).

Infograafien tavoitteena on osaltaan helpottaa tiedolla johtamista. Infograafien avulla tutkittu tieto on yksinkertaisessa ja helposti luettavassa muodossa. Tällöin se on kaikkien helpompi ymmärtää. 

Maaliskuussa 2022 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille Eksotelle laadittiin kolme infograafia kuvaamaan alueen väestön hyvinvoinnin tilaa. Infograafit olivat osa LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopintojen kehittämistehtävää. Idea infograafien tekoon oli työelämälähtöinen, ja kaaviot tulevat Eksoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimin käyttöön.

Materiaaleja tullaan hyödyntämään alueellisessa hyvinvointikertomuksessa sekä hyvinvointitiedon jakamisessa muun muassa aluevaltuutetuille sekä Eksoten henkilöstölle. Infograafeja voidaan käyttää myös viestinnässä sosiaalisessa mediassa.

Infograafit kokoavat yhteen jo tuotettua tietoa eri THL:n (2022) tietokannoista sekä kouluterveyskyselystä. Laatimisessa hyödynnettiin tietokantojen lisäksi Eksoten hyvinvointikertomusta sekä -raporttia. 

Kuva 1. Etelä-Karjalan hyvinvoinnin tila -infograafeihin koottiin monesta lähteestä tietoa muun muassa eri-ikäisten elämäntavoista, tyytyväisyydestä ja tulevaisuudennäkymistä. (Kuva: Eveliina Lillrank ja Milla Rautio)

Seniorit verrattain onnellisia

Eteläkarjalaisten hyvinvoinnin tilaa kuvattiin infograafien avulla ikäryhmittäin. Ikäryhmiä olivat ikääntyneet, työikäiset sekä lapset ja nuoret. Infograafien sisällöt suunniteltiin Eksoten pääteemojen mukaan. Pääteemoja alkaneelle nelivuotiselle hyvinvointialueen valtuustokaudelle ovat muun muassa mielen hyvinvointi, terveelliset elämäntavat sekä työllisyys.  

Oli mielenkiintoista perehtyä eri ikäryhmien hyvinvointiin Etelä-Karjalassa ja huomata eroavaisuuksia edellisvuosiin tai koko maan tilanteeseen verrattuna. Huomio kiinnittyi työikäisten hyvinvointiin, etenkin töissä jaksamiseen.

Lasten ja nuorten kohdalla positiivista oli, että päihteiden käyttö on vähentynyt aiempaan verrattuna. Kuitenkin huoli heräsi lasten ja nuorten kokeman seksuaalisen ahdistelun ja ehdottelun määrän lisääntymisestä.

Etelä-Karjalassa ikääntyneitä tulee olemaan yhä enemmän muuhun väestöön suhteutettuna, joten heidän hyvinvointinsa tilaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tällä hetkellä Etelä-Karjalassa asuvat ikääntyneet kokevat itsensä onnellisemmaksi koko maahan verrattuna.  

Kirjoittajat

Eveliina Lillrank ja Milla Rautio opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulussa terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa ja valmistuvat toukokuussa 2022.

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet

Kosonen, M. 2019. Tiedolla johtamisen käsikirja. Xamk kehittää 81 -julkaisusarja. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Mikkeli. Viitattu 14.3.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/227003/URNISBN9789523441835.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

Soteuudistus. 2021. Tiedolla johtaminen – sote-uudistuksen mahdollistaja. Tiedote 04/2021. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://soteuudistus.fi/documents/16650278/20403329/Tiedolla+johtaminen+-+sote-uudistuksen+mahdollistaja.pdf/cb0c9ab2-9f67-a56e-beac-c5718f59cd96/Tiedolla+johtaminen+-+sote-uudistuksen+mahdollistaja.pdf/Tiedolla+johtaminen+-+sote-uudistuksen+mahdollistaja.pdf?t=1618895082302  

THL. 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sotkanet. Viitattu 15.3.2022.
Saatavissa https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index