Katoaako sote-osaaminen eläköityvien mukana vai osataanko varautua?

Oli tavallinen perjantai, kunnes kaikki tajusivat mistä oli kyse. Kahvihuoneeseen oli katettu kakkukahvit. Oli koittanut se päivä, jota kaikki olivat pelänneet ‒ Mirja jäisi eläkkeelle. Kaiken kruunasi esimiehen kommentti yhdelle hoitajista: ”Mirja päätti jättää astmahoitajan tehtävät sinulle”.

Muutostilanteessa poislähtijän mukana katoaa runsaasti tietotaitoa, jos tilanteeseen ei ole varauduttu etukäteen (Eklund 2021, 123‒125; Kuronen-Mattila ym. 2012, 14). Tänä päivänä sote-alalla henkilöstömuutokset ovat arkipäivää. Eläköityvien määrä lisääntyy lähivuosina merkittävästi. Kevan (2020) mukaan kunta-alalla työskentelevistä sairaanhoitajista eläköityy vuonna 2024 6131 työntekijää. Vuonna 2029 luku on jo yli 12500 työntekijää. (Tevameri 2021.)

Siksi organisaatioissa tulee olla selkeät prosessit tiedon tunnistamiselle ja säilyttämiselle, joiden avulla eläköitymiseen pystytään varautumaan (Airaksinen 2016, 17–19). Harvoin kuitenkaan on osaamisen säilyttämisen prosessia mallinnettu (Kuronen-Mattila ym. 2012, 57).

Työyksikön näkökulmasta eläköityminen antaa mahdollisuuden tarkastella tehtävänkuvia uudelleen. Kokemattomammalle työntekijälle uudet tehtävät voivat tarjota mahdollisuuden osaamisen laajentamiseen tai aiempaa parempaan hyödyntämiseen. (Kuronen-Mattila ym. 2012, 23.)

Kuva 1.  Eläköitymisestä johtuvat muutokset antavat työntekijälle ja työyhteisölle moniulotteisia mahdollisuuksia kehittää osaamista. (geralt 2018)

Mentorointi ja vertaisopetus varautumisen keinoina

Osaamisen siirtoprosessissa mentoroinnin avulla siirretään osaamista poislähtijältä hänen töitään jatkavalle. Mentorointi on suunniteltua ja pitkäjänteistä toimintaa, jonka avulla jaetaan erityisesti kokemusperäistä tietoa. Prosessi on systemaattinen ja sisältää säännöllisiä tapaamisia sekä yhdessä työskentelyä. (Eklund 2021, 166‒168.)

Vertaisopetus on keino, jolla työyhteisön jäsenet opettavat toisilleen tehtäviä tai taitoja, esimerkiksi sisäisin koulutuksin tai esityksin omilta osaamisalueiltaan. Vertaisopetuksen avulla siirretään ja laajennetaan osaamista tehokkaasti. On työyhteisön etu ja vahvuus, jos useampi työntekijä tietää samasta asiasta riittävästi. (Eklund 2021, 172‒174.)

Osaamisen johtaminen muutoksessa

Kehityskeskustelu on keskeinen johtamisen väline, jota voidaan hyödyntää eläkkeelle siirtyvien asiantuntijoiden osaamisen tunnistamisessa ja säilyttämisessä. Kehityskeskustelu tarjoaa oivallisen tilaisuuden ottaa puheeksi lähitulevaisuuden suunnitelmat eläkeikää lähestyvien kanssa. Työyhteisössä on hyvä sopia etukäteen puheeksi otettavista teemoista. (Kuronen-Mattila ym. 2012, 29‒30.)

Osaamisen tunnistaminen ja säilyttäminen muutostilanteessa ovat osa osaamisen johtamisen kokonaisuutta. Tiedon säilyminen organisaatiossa vaatii suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja johtamista. Jotta osaamisvajetta ei olisi syntynyt alun esimerkkikertomuksen Mirjan työyksikössä, olisi työyhteisössä tarvittu avoimuutta, vuorovaikutusta ja osaamisen arvostamista. (Kuronen-Mattila ym. 2012, 57, 61.)

Kirjoittajat

Jutta Ihalainen opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun tradenomi (YAMK) liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen -koulutusohjelmassa.

Sari Lind opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja (YAMK) kliinisen hoitotyön asiantuntija -koulutusohjelmassa.

Saija Sankari opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitaja (YAMK) asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen koulutusohjelmassa.

Tiia Väkeväinen opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja (YAMK) integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja -koulutusohjelmassa.

Minna-Maria Behm työskentelee lehtorina Hyvinvointi-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Airaksinen, V. 2016. Asiantuntijaosaamisen säilyttämisen edellytykset: olennaisen tiedon ja osaamisen tunnistaminen eläköitymisen yhteydessä. Diplomityö. Aalto-yliopisto. Viitattu 21.2.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611025410

Eklund, A. 2021. Osaamiskartta. Osaamisen kehittäminen työelämässä.  Helsinki: Brik.

geralt. 2018. Altmann, G. Taidot Voi Taitoja Aloittaa Perustaminen. Pixabay. Viitattu 21.3.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/taidot-voi-taitoja-aloittaa-3371153/

Kuronen-Mattila, T., Mäki, E. & Järvenpää, E. 2012. Asiantuntija jää eläkkeelle ‒ asiantuntijuus ei!  Opas tiedon ja osaamisen säilyttämiseksi.  Aalto-yliopiston julkaisusarja. Kauppa + talous 5/2012.  Viitattu 25.2.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-4557-3

Tevameri, T. 2021. Katsaus sote-alan työvoimaan: Toimintaympäristön ajankohtaisten muutosten ja pidemmän aikavälin tarkastelua. TEM toimialaraportit 2021:2. Työ- ja elinkeinoministeriö. Helsinki. Viitattu 8.3.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-812-7