TKI-toiminnalla osaamisen kasvua

Opettajan työ edellyttää nykyisellään vahvemman TKI-työn (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön) ja verkosto-osaamisen tuntemista. Vaatimukset kasvavat erityisesti oppimisen ohjauksen, työelämäyhteyksien ja oppimisympäristöjen rakentamisen näkökulmista. (Sarajärvi, Salmela & Erikson 2013.)

Opiskelijoiden osaamisen rikastaminen TKI-toiminnan kautta on ollut jo pitkään kuuma peruna keskusteluissa. Miten ottaa huomioon muuttuneet rahoitusmallit ja  organisoituminen sekä huomioida TKI-toiminta osana opetussuunnitelman kehittämistä ja luoda vuorovaikutusta TKI-toimijoiden ja opetushenkilökunnan välille? Väänänen ja Peltonen (2020) huomauttavat, että pelkästään opettajien työn muutos ei riitä ruokkimaan TKI-toiminnan opinnallistamista. Korkeakoulujen tulisi luopua siiloutuneesta kuplatyöskentelystä ja laajennettava monimuotoista tekemistä niin sisäisesti kuin ulkoisesti (Väänänen & Peltonen 2020).

Hankkeen kytkeytyminen opintoihin

Liiketalouden projektinhallinnan kurssin opiskelijat pääsivät toteuttamaan projektinhallintaa käytännössä LABin ja Kiipulan yhteiseen Ihan samat -hankkeeseen.

Kuva 1. Ihan samat -projekti tarjoaa vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille

Hankkeen yhtenä tavoitteena on vahvistaa opettajien ohjausosaamista ja pedagogiikkaa osana opiskelijoiden yksilöllistä oppimista ja yhdenvertaisuutta (LAB 2021 a). Hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi päädyttiin tuottamaan kaksi paneelikeskustelua hankkeen keskeisistä aiheista, tasa-arvioinen oppimisympäristö ja esteettömyys, asiantuntija kärjellä. Opintojaksolle tämä mahdollisti pienimuotoisen tapahtumaprojektin toteuttamisen verkossa, mikä puolestaan tuki opiskelijoiden monialaista oppimista ja rikastutti projektinhallinnan teoriapohjaisia opintoja.

Kuva 2. Osaaminen karttuu yhteistyössä (Pxhere 2020)

Paneelikeskustelun toteutus

Opiskelijat jakaantuivat kahteen ryhmään, missä heillä oli erilaisia tapahtumaan liittyviä tehtäväkokonaisuuksia liittyen muun muassa taustaselvityksiin, raportointiin, sisältöön, juonnon käsikirjoitukseen ja markkinointiviestintään.

Paneelit suunniteltiin ja sen jälkeen toteutettiin suorana radiolähetyksenä LiMu Radiossa opiskelijavetoisesti.­­ Paneelikeskustelun tallennettu podcast on hyödynnettävissä hankkeen yhtenä tuotoksena (LAB 2021b).

Opiskelijoiden antama palaute TKI-toimintaan osallistumisesta on rohkaisevaa. Palautekyselyn tuloksien perusteella opiskelijat kokivat ymmärtävänsä paremmin projektinhallintaa ja siihen liittyviä osa-alueita. Projektinsuunnitteleminen nousi tärkeään rooliin. Opiskelijat olivat myös tyytyväisiä työelämään kytkeytyneen projektin suorittamisesta, vaikkakin epäkohdiksi nousivat suuri ryhmäkoko sekä tiimien sisäinen työnjako ja viestintä.

Yhteistyön hyödyt

Opintojaksoihin niveltyvät hankkeet ja TKI-toiminta ovat pääosin yksittäisen toimijan eli opettajan varassa, eikä moniammatillisissa ryhmissä, mikä edistäisi osaamiskehitystä heterogeenisessä yhteistyössä (Väänänen & Peltonen 2020). Voidaan kuitenkin todeta, että yksittäinen opintojakso vietynä moniammatilliseen TKI-ympäristöön parhaimmassa tapauksessa vahvistaa opiskelijoiden osaamista soveltamisen ja kokeilun osalta. Voimakas satsaus korkeakoulun kokeilemiskulttuuriin mahdollistaa TKI-hankkeiden ja opetuksen mallin monistamisen ja laajentamisen jatkossa.

Kirjoittaja

Taina Orpana toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä ja on toiminut asiantuntijana Ihan samat -hankkeessa vastaten paneelikeskustelun suunnittelusta ja toteutuksesta.

Lähteet

Sarajärvi, A., Salmela, L. & Erikson, E. 2013.TKI-työn ja opetuksen kehittämisprojektin tulokset, kehittämishaasteet ja -suositukset. AMK-lehti. Viitattu 4.5.2021. Saatavilla: https://uasjournal.fi/tutkimus-innovaatiot/tki-tyon-ja-opetuksen-kehittamisprojektin-tulokset-kehittamishaasteet-ja-suositukset/#1458134585005-b3f22396-5506 

Väänänen, I. & Peltonen, K. (2020). Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(2), 52–69. Viitattu 4.5.2021. Saatavilla: https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikakauskirja-2.20.-Va%CC%88a%CC%88na%CC%88nen-ja-Peltonen.pdf 

Linkit

LAB 2021a. LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. Ihan samat – Vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille. Projekti. [Viitattu 6.5.2021.] Saatavilla: https://lab.fi/fi/projekti/ihan-samat

LAB 2021b. LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. Ihan samat. Podcast. [Viitattu 10.5.2021.] Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=2snIRRRVfAY

Kuvat

Kuva 1. Ihan samat -hankkeen viestintämateriaalit.

Kuva 2. Pxhere 2020. Liiketoiminta, ryhmätyö. [Viitattu 10.5.2021.] Saatavilla: https://pxhere.com/fi/photo/1629588?utm_content=shareClip&utm_medium=referral&utm_source=pxhere