Uusia vahvuuksia opetuksen ja TKI-toiminnan yhdistämisestä

Kesäkuun alussa Tampereella järjestettiin kotimainen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pedagogiikan konferenssi (Pedaforum 2023). Avajaisten keynote-puheenvuoro käsitteli kestävää arviointikulttuuria (Nieminen 2023), ja laaja ohjelma tarjosi monipuolisen näkemyksen pedagogiikan osa-alueisiin, tutkimukseen ja opetuskokeiluihin (mm. Malin 2023a). Ajankohtaisena korkeakouluyhteisön hyvinvointia haastavaksi teemaksi nousi opettajien osallistuminen työelämäyhteistyöhön ammattikorkeakouluissa.

Tunnistettuja haasteita ja onnistumisia

Ammattikorkeakoulujen opettajien osallistuminen työelämäyhteistyöhön, hanketyöhön ja TKI-toimintaan on ollut tarkastelussa jo noin kahden vuosikymmenen ajan, ja haasteet näyttävät olevan edelleen hyvin samankaltaisia (mm. Malin 2023b, Väänänen & Peltonen 2020, Töytäri ym. 2019; Virtanen ym. 2020).

Jo vuonna 2003 arvioin yhdessä Riitta Konkolan kanssa, että hankkeiden henkilöityminen, tutkimus- ja kehitystyön ja opetuksen eriarvoisuus opettajan työn määrittelyssä sekä tutkimus- ja kehittämistyön toimintakäytäntöjen epäselvyys aiheuttavat jännitteitä ammattikorkeakoulun sisällä ja henkilöstöryhmien välillä (Suntio & Konkola 2003). Haasteisiin on pyritty löytämään ratkaisuja myös systemaattisen kehittämistyön kautta (mm. Vanhanen-Nuutinen ym. 2008). Koulutuksen ja työelämän suhteiden muutos on myös johtanut haastamaan ammattikorkeakouluopettajien osaamista työelämäyhteistyössä (Töytäri ym. 2019, 25).

[Alt-teksti: kaavakuva, otsikko on muutos koulutuksen ja työelämän suhteissa. Se jakautuu kolmeen osaan verkostomainen opettajuus, monipuolisten taitojen hallinta sekä pedagogiikan uudistaminen ja kasvatustehtävä.]
Kuva 1. Ammattikorkeakouluopettajien työelämäyhteistyön osaamishaasteet (Töytäri ym. 2019, 25).

 Tuoreen laajan kyselytutkimuksen tulokset osoittavat kuitenkin, että haasteet ovat yhä ajankohtaisia. Ammattikorkeakouluopettajat kokevat muun muassa työelämäyhteistyön varsin usein kuormittavaksi ja siihen varatut resurssit riittämättömiksi. Tulokset nostivat esille myös positiivisia ilmiöitä. Opettajille työelämäyhteistyön monet muodot voivat tarjota väyliä oman osaamisen ja opetuksen kehittämiseen. (Laitinen-Väänänen ym. 2023.) Pedaforumin keskusteluissa painottuivat kuitenkin opetuksen ja TKI-toiminnan yhdistämisen haasteet sekä niiden negatiivinen vaikutus hyvinvointiin.

Kohti ratkaisuja

Vaikuttaa siltä, että TKI-toiminnan ja opetuksen yhteen sovittamisen haasteet ovat juurtuneet syvälle ammattikorkeakoulujen toimintakulttuureihin. Uusille kestäville, resilienssiä edistäville ratkaisuille tietä voisi avata positiivisten kokemusten ja onnistumisten systemaattinen tutkiminen sekä opettajien osallistumisen laajentaminen uusilla tavoilla haasteiden kehittämiseen. Ehkä kuulemme tästä lisää Pedaforumissa 2024.

Kirjoittaja

Arja-Tuulikki Malin (e. Suntio), HTT, KL, VTM, on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori, joka opettaa johtamista hyvinvointialan YAMK-koulutuksissa ja on mukana TKI-toiminnassa.

Lähteet

Laitinen-Väänänen, S., Virtanen, A., Heikkinen, H., Virolainen, M. & Tynjälä, P. 2023. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan työssä. Pedaforum 2023. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://tau.futural.fi/en/event/higher-education-pedagogy-seminar-pedaforum-2023-2023-06-06-2023-06-08-1/track/tyoelamayhteistyo-ammattikorkeakouluopettajan-tyossa-113

Malin, A-T. 2023a. Työelämälähtöisellä opintojaksojen integroinnilla hyvinvointia ja kestävyyttä. Pedaforum 2023. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://tau.futural.fi/event/korkeakoulupedagogiikan-paivat-pedaforum-2023-2023-06-06-2023-06-08-1/track/tyoelamalahtoisella-opintojaksojen-integroinnilla-hyvinvointia-ja-kestavyytta-7

Malin, A-T. 2023b. Digipedagogiikka työelämälähtöisen TKI-toiminnan ja opetuksen integroijana. LAB Focus. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/digipedagogiikka-tyoelamalahtoisen-tki-toiminnan-ja-opetuksen-integroijana/

Nieminen, J. 2023. Keynote-puheenvuoro ‒ Kuka arvioisi arviointia? Kohti kestävää arviointikulttuuria. Pedaforum 2023. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://tau.futural.fi/event/korkeakoulupedagogiikan-paivat-pedaforum-2023-2023-06-06-2023-06-08-1/track/keynote-puheenvuoro-kuka-arvioisi-arviointia-kohti-kestavaa-arviointikulttuuria-212

Pedaforum. 2023. Korkeakoulupedagogiikan päivät Pedaforum 2023. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://tau.futural.fi/event/korkeakoulupedagogiikan-paivat-pedaforum-2023-2023-06-06-2023-06-08-1/page/introduction-korkeakoulupedagogiikan-paivat-pedaforum-2023

Suntio, A. T., & Konkola, R. 2003. Opettajan työn muuttuminen ammattikorkeakoulussa-T&K-toiminnan haasteita ja kehittämisehdotuksia. KeVer 4/2003. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://uas-arkisto.fi/wp-content/uploads/www_arkisto.uasjournal.fi/kever_2003-4/9bd63f6afcd542e2c2256dfc0068c124.htm

Töytäri, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A. & Piirainen, A. 2019. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 21(1), 14–30. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://journal.fi/akakk/article/view/84452

Vanhanen-Nuutinen, L., Laitinen-Väänänen, S. Majuri, M. & Weissmann, K. 2008. Opettajat työelämän kehittämistehtävissä. Teoksessa Töytäri-Nyrhinen, A. (toim.). Tanssii ammattikorkeakoulujen kanssa ‒ Opettajuuden kehittämistä yhdessä. Haaga-Helia puheenvuoroja 3/2008. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97136/tanssiiamkinkanssaweb.pdf?sequence=1

Virtanen, A., Tynjälä, P. & Helin, P. 2020. Työelämäpedagogiikka käsitteenä ja tutkimuskohteena.  Teoksessa A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (toim.) Työelämäpedagogiikkaa korkeakoulutuksessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 45–49. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4

Väänänen, I. & Peltonen, K. 2020. Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(2), 52–69. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://journal.fi/akakk/article/view/95963