Johtaminen on johtamista etätyössäkin

Uusi johtamisen aika perustuu luottamukseen ja ihmisten potentiaalin hyödyntämiseen. Johtaja osoittaa suunnan toiminnalle ja valtuuttaa henkilöstön itseohjautuvuuteen. Vapaus omaan työhön liittyvien valintojen tekemiseen lisää innostusta ja vastuunottoa työyhteisössä. (Soback 2021, 42–48, 52.)

Kuva 1. Etätyö lisää usein työntekijän vapauden tunnetta. Kohtaamisia ja vuorovaikutusta tarvitaan silti. (Firmbee 2021)

Etätyössä luottamus työntekijän ja johtajan välillä korostuu (Vilkman 2016, 27; Eklund ym. 2021, 29, 40). Työntekijät kokevat kuitenkin tärkeäksi, että johtaja auttaa ja on tavoitettavissa tarpeen vaatiessa (Silvennoinen 2022, 80). Etätyössäkin tarvitaan vuorovaikutusta, sillä jokainen ihminen haluaa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi (Haapakoski ym. 2020, 92).

Hyvä etäjohtaminen vaatii ajankäytön suunnittelua, valmistautumista, selkeyttämistä, osallistamista ja yhteistyön rakentamista (Kurttila & Aalto 2021, 209). Johtajan on hyvä toistaa työn visiota ja merkitystä työntekijöilleen. Tavoitteita on syytä painottaa moneen kertaan. Ymmärtäessään vision ja tavoitteen, ihminen sitoutuu toimintaan tiukemmin. (Eklund ym. 2021, 72–73.)

Valmentava johtaminen rohkaisee oppimaan uutta

Valmentava johtamistyyli rohkaisee uuden oppimiseen. Silloin johtaja auttaa, motivoi, innostaa ja valtuuttaa ihmistä itse etsimään oikeat vastaukset ja etenemiset toiminnassaan. (Pasanen 2021, 21–22.) Valmentava johtaja sparraa ja oivalluttaa yksilöitä kehittymään ja saavuttamaan tavoitteet (Ristikangas & Ristikangas 2017, 38–40). Hyvä johtaja osaa valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan tavan johtaa ja valmentaa työntekijää (Eikenberry & Turmel 2018, 2–3, 5).

Johtajan on hyvä seurata työntekijän toimintaa säännöllisesti. Samalla hän voi tarjota apuaan ja tukeaan. Palautetta antamalla johtaja voi myös tarvittaessa muokata johdettavan toimintaa. Oikea-aikaisen, tarkoituksenmukaisen ja jatkuvan palautteen sekä kommunikaation tiimin jäsenten välillä tiedetään olevan kriittisen tärkeää etänä toimivan tiimin menestykselle (Fan ym. 2014, 433).

Silvennoinen (2022, 86–89) rakensi opinnäytetyössään etätyön johtamisen mallin (Kuva 2) JE Capital Oy:lle. Yritys toimii vakuutusalalla kuluttajasegmentissä. Mallissa olennaisinta on säännöllinen yhteydenpito johtajan ja johdettavan välillä, mikä vahvistaa johdettavan kehittymistä ja työmotivaatiota. Muita keskeisiä asioita ovat pelisäännöt, työympäristö, tulos- ja palautekeskustelut, kehittämisen fasilitointi ja yhteiset lähitapaamiset. JE Capital Oy:lle luotua etätyön mallia voidaan hyödyntää myös muissa yrityksissä ja muilla aloilla.

[Alt-teksti: keskenään vuorovaikutuksessa olevat osat: arvostava ilmapiiri, jatkuva keskusteluyhteys, pelisäännöt, fasilitointi ja tapaamiset. Kaiken perustana on tulos- ja palautekeskustelu.]
Kuva 2. Etäjohtamisen malli. (Silvennoinen 2022, 89)

Johtaminen on ihmisten välistä kanssakäymistä. Se on ohjaamista, tukemista, suunnan näyttämistä ja toiminnan seuraamista, johon kuuluvat kannustava ja korjaava toiminta. Kuuntelemalla ja kunnioittamalla toista saadaan aikaan suuria asioita ‒ myös etätyössä.

Kirjoittajat

Matti Silvennoinen on valmistumassa tradenomiksi (YAMK) LAB-ammattikorkeakoulun uudistavan johtamisen koulutuksesta.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä Lahdessa.

Lähteet

Eikenberry, K. & Turmel, W. 2018. The Long-Distance Leader. Rules for Remarkable Remote Leadership. Oakland: Berrett-Koehler Publishers.

Eklund, A., Jääskeläinen, H., Salminen, J. & Lindholm T. 2021. Hybridijohtaminen. Helsinki: Brik.

Fan, K-T., Chen, Y-H., Wang, C-W. & Chen, M. 2014. E-leadership effectiveness in virtual teams: motivating language perspective. Industrial Management & Data Systems. Vol. 114 (3), 421–437. Viitattu 11.11.2022. Saatavissa https://doi-org.ezproxy.saimia.fi/10.1108/IMDS-07-2013-0294

Firmbee. 2021. Kannettava-tietokone-tehdä-työtä-6062423. Pixabay. Viitattu 30.11.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/kannettava-tietokone-tehd%c3%a4-ty%c3%b6t%c3%a4-6062423/

Haapakoski, K., Niemelä, A. & Yrjölä, E. 2020. Läsnä Etänä. Seitsemän oppituntia tulevaisuuden työelämästä. Helsinki: Alma Talent.

Kurttila, M. & Aalto, P. 2021. Pomon parhaat ratkaisut. Valmentava käsikirja tiukkoihin tilanteisiin. Helsinki: Kauppakamari.

Pasanen, K. 2021. Mielen pelikirja. Valmentava johtaminen urheilusta bisnekseen. Helsinki: Value Books.

Ristikangas, M-R. & Ristikangas, V. 2017. Valmentava johtajuus. 7. painos. Helsinki: Alma Talent.

Silvennoinen, M. 2022. Malli etätyön johtamiseen. Case: JE Capital Oy – Etäjohtamisen mallin rakentaminen. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta-yksikkö. Lahti. Viitattu 11.11.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022111122510

Soback, D. 2021. Valmentava johtajuus. Opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen. Helsinki: Basam Books.

Vilkman, U. 2016. Etäjohtaminen. Tulosta joustavalla työllä. Helsinki: Talentum Pro.