Virtuaalitodellisuus osana perehdytystä

KOHTI-hankkeessa Päijät-Sote ja LAB-ammattikorkeakoulu kehittävät teknologian hyödyntämistä ikääntyneiden kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Yhtenä toimenpiteenä LABissa arvioidaan virtuaalitodellisuuden hyödyntämismahdollisuuksia henkilöstön perehdytyksessä. (Innokylä 2021, LAB 2021.)

Virtuaalitodellisuus (VR) tarkoittaa tietokoneella luotua keinotekoista maailmaa, joka peittää täysin reaalimaailman näkymän (englanninkielinen käsite ”immersive virtual reality”). Virtuaalitodellisuuden käyttö vaatii siihen suunnitellut VR-lasit. Lasien käyttäjä liikkuu virtuaalisessa ympäristössä ja ohjailee kohteita käsissä pidettävillä liikeohjaimilla. Tämä luo käyttäjälle tunteen, että hän on aidosti vuorovaikutuksessa virtuaalisen ympäristön kanssa. Virtuaalitodellisuus ei ole ilmiönä uusi. Sitä hyödynnetään nykypäivän työelämässä muun muassa erilaisessa terveydenhuollon perehdytyksessä, kuten esimerkiksi leikkaussalityössä. Monille virtuaalitodellisuus on tullut tutuksi erilaisten pelien kautta. (Ojanen 2019, 10.)

Turvallista hoitotyön harjoittelua VR-lasien avulla

Kuva 1. Salpauksen lähihoitajaopiskelijat testaamassa VR-laseja. (Kuva: Päivi Kousa)

VR:n hyödyntämismahdollisuuksia kotihoidon työntekijöiden perehdytyksessä arvioitiin sekä Salpauksen opiskelijoiden että Päijät-Soten kotiin vietävien palveluiden työntekijäpaneelin kanssa. Koulutuskeskus Salpauksen lähihoitajaopiskelijat testasivat KOHTI-hankkeen tiimin kanssa VR-laseja 4.11.21 työpajassa, ja Päijät-Soten kotiin vietävien palveluiden työntekijät testasivat vuorostaan VR-laseja hankkeen työntekijäpaneelipäivässä 8.12.21.

Sekä opiskelijat että työntekijät tutustuivat VR-laseilla erilaiseen materiaaliin, kuten esimerkiksi päivystyspotilaan asiakaskokemukseen.  Lisäksi heiltä kysyttiin, miten he kokevat virtuaalitodellisuuden soveltuvan kotihoidon työntekijöiden perehdytykseen.

Perehdytykseen varattava riittävästi aikaa

Kaikki testaajat arvioivat, että virtuaalitodellisuus soveltuu erinomaisesti yhdeksi menetelmäksi osana suunniteltua perehdytyskokonaisuutta. He kokivat virtuaalitodellisuuden olevan helppo, turvallinen ja matalan kynnyksen ympäristö muun muassa harjoitella erilaisia hoitotoimenpiteitä (esimerkiksi haavahoito ja avanteen hoito) ja palata niihin tarvittaessa myöhemmin. 

Hoitotoimenpiteiden lisäksi virtuaalitodellisuudessa voisi harjoitella esimerkiksi aggressiivisen asiakkaan kohtaamista ja ensiaputilanteita sekä tutustua jo etukäteen uuden työpaikan fyysiseen toimintaympäristöön (eri kotihoidon toimistot Päijät-Hämeessä).

Testauksessa nousi kuitenkin tärkeimpänä esille se, että perehdytykselle on varattava riittävästi aikaa. Perehdytyksen on oltava myös tasalaatuista kaikille uusille työntekijöille. Perehdytykseen on tärkeä panostaa, ja virtuaalitodellisuus voi tuoda lisäarvoa.

Kirjoittaja

Päivi Kousa työskentelee päätoimisena tuntiopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa ja on mukana KOHTI-hankkeessa.

Lähteet

Innokylä 2021. KOHTI-hanke. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kohti-hanke

LAB. 2021. KOHTI. Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia. Hanke. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/kohti-kotona-asumista-ja-hoitotyota-tukeva-teknologia

Ojanen, M. 2019. Virtuaalitodellisuuden soveltuminen leikkaussaliperehdytykseen. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/227813/Ojanen_Markus.pdf?sequence=1&isAllowed=y