LAB SoteCampus vahvistaa asiantuntijoiden tietojohtamista

Tieto, tiedon käsittely, analysointi ja sen myötä tehtävät päätökset ovat osa jokaisen asiantuntijan työpäivää, toimialasta tai tehtävästä riippumatta. Tietointensiivisyys ja tarve tietojohtamiselle on lisääntynyt.  LAB SoteCampus on toiminnassaan tuonut tietojohtamisen osaamisen kehittämisen sekä LABin että Eksoten asiantuntijoiden ulottuville.

LAB SoteCampus (LAB 2022) on LAB-ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten yhteistyötä tiivistävä toimintamalli, jolla syvennetään ja laajennetaan LAB-ammattikorkeakoulun ja Eksoten jo pitkään jatkunutta yhteistyötä. Ammattikorkeakoulu ja sote-alan organisaatio yhdistävät voimansa kehittämistoiminnan vahvistamiseksi.

Yhtenä LAB SoteCampuksen toiminnan painopisteenä on tiedon hyödyntäminen ja tietojohtaminen. Tietojohtamisen voidaan nähdä koostuvan tietämyksenhallinnan, organisaation oppimisen, tietohallinnon sekä aineettoman pääoman ja liiketoimintatiedon hallinnan osa-alueista (Leskelä ym. 2019, 15).

Tietojohtamisen kokonaisuuden keskiössä nähdään prosessi, jossa tietoa luodaan, kerätään, organisoidaan, jalostetaan, jaellaan ja ylläpidetään. Tietojohtamisessa tätä tiedon prosessia mahdollistetaan henkilöstön organisoinnin, päätöksenteon, tieto- ja viestintäteknologian sekä organisaatiokulttuurin keinoin. (Laihonen ym. 2013, 27.)

Kuva 1. Tietojohtamisella saadaan otetta tiedon prosessiin. (Pexels 2017)

Konkreettisia eväitä tietojohtamiseen

LAB SoteCampus on tarjonnut LABin ja Eksoten asiantuntijoille mahdollisuuksia lisätä tietojohtamisen osaamista sekä esihenkilö- että työntekijätasolla. Keväällä 2022 järjestettiin molempien organisaatioiden esimiehille tietojohtamisen valmennuskokonaisuus, jossa paneuduttiin muun muassa tietojohtamisen prosesseihin sekä esihenkilön rooliin ja keinoihin tietojohtamisen vahvistamiseksi.

Valmennuksiin osallistuneista esihenkilöistä koottiin tietojohtamisen verkosto, jonka tavoitteena on tietojohtamiseen liittyvien osa-alueiden jalkauttaminen läpi koko organisaatioiden sekä löytää molempien organisaatioiden tietojohtamiseen liittyvät jatkokehittämiskohteet ja vastata osaamistarpeisiin. Verkostolle on järjestetty tapaamisia ja asiantuntijaluentoja, joissa on nostettu keskusteluun esimerkiksi hyviä kokouskäytäntöjä ja tietojärjestelmien elinkaarta. 

Molempien organisaatioiden työntekijöille on tuotettu LAB SoteCampuksen toimesta Tietojohtamisen valmennus -kurssi, joka lanseerataan loppuvuodesta 2022. Tavoitteena on, että tämän omatoimisesti Moodle-alustalla suoritetun valmennuksen jälkeen ymmärrys tietojohtamisesta ja tiedon hyödyntämisestä on lisääntynyt ja asiantuntijoiden oma rooli osana tiedon tuottamista ja hyödyntämistä on kirkastunut.

Seuraavaksi LAB SoteCampus paneutuu tietojohtamisen hyödyntämiseen työhyvinvoinnin kehittämisessä. Uudella yhteistoimintamallilla on siis saatu lisätyksi mahdollisuuksia kehittää asiantuntijoiden tietojohtamisen osaamista monipuolisesti läpi sekä LABin että Eksoten organisaatioiden.

Kirjoittaja

Kaisa Seppänen on LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija, joka on asiantuntijana mukana LAB SoteCampuksessa.  Hänen mielenkiintonsa kohteina ovat asiakaspanoksen ja tiedon hyödynnettävyyden kehittäminen sote-palveluissa sekä älykkäät palveluratkaisut.

Lähteet

LAB. 2022. LAB SoteCampus. Hanke. Viitattu 24.10.2022. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/lab-sotecampus

Laihonen, H., Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukkonen, M., Kärkkäinen, H., Lönn- qvist, A., Myllärniemi, J., Pekkola S., Virtanen, P., Vuori, V. & Yliniemi, T. 2013. Tietojohtaminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Viitattu 24.10. 2022. Saatavissa https://core.ac.uk/download/pdf/250168716.pdf

Leskelä, R-L., Haavisto, I., Jääskeläinen, A., Helander, N., Sillanpää, V., Laasonen, V., Ranta, T. & Torkki, P. 2019. Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituk- sia maakuntavalmistelun pohjalta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:42. Helsinki. Valtioneuvoston kanslia. Viitattu 24.10. 2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-754-3  

Pexels. 2017. Kierrätys, kirjallisuus, kokoelma. Pexels. Viitattu 1.10.2022. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kasa-kierratys-kirjallisuus-kokoelma-159751/