Sote-alan rekrytoinneissa on pysyttävä kehityksen mukana

Suomessa ikärakenteen muutokset haastavat tulevaisuudessa etenkin sosiaali- ja terveysalaa, joka kamppailee tälläkin hetkellä työvoimapulan kanssa. Tutkijoiden arvioiden mukaan, sosiaali- ja terveysalalle tullaan tarvitsemaan lähes 200 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä. Tämänhetkisistä työntekijöistä vuoteen 2035 mennessä on eläköitymässä 165 000 alan ammattilaista (Valtioneuvosto 2023). Sote-alan tulisikin keksiä uusia tapoja houkutella tulevia sukupolvia alalle ja myös uusia keinoja rekrytointiin.

Kuva 1. Sote-alalle kaivataan lisää ammattilaisia. (Kuva: Word-kuvapankki)

Teknologialla vauhtia prosessiin

YAMK-opinnäytetyössä tutkittiin sote-alan tämän päivän keinoja ja trendejä rekrytoinnissa (Alén 2024). Tarkoituksena oli selvittää integroivan kirjallisuuskatsauksen avulla, millainen olisi hyvä rekrytointiprosessi, johon sekä työnantaja että työnhakija ovat molemmat tyytyväisiä.

Muutaman vuoden takainen koronapandemia haastoi yrityksiä keksimään keinoja suorittaa rekrytointia myös poikkeusoloissa. Tästä lähtivätkin teknologian pyörät pyörimään, ja rekrytointiprosessia on kehitetty valtavasti teknologian avulla viimeisten vuosien aikana. Rekrytoinnin sähköistämisen tärkeimmät edut ovat ajan säästäminen ja tehokkuuden parantaminen. Rekrytoijilla on erilaisia digitaalisia työkaluja, joita käytetään muun muassa työpaikkailmoitusten kirjoittamiseen, viestintään hakijoiden kanssa, hakijatietojen kokoamiseen ja vertailuun, videohaastatteluiden ja erilaisten persoonallisuus- sekä kyvykkyystestien tekemiseen. Haastatteluiden toteuttaminen etäyhteyksin on ollut myös hakijoiden mieleen. (Abdul ym. 2020, Koivunen & Lehtovaara 2022.)

Some haltuun ja painoarvoa hakijakokemukselle

Suomalaisista 80 % käyttää sosiaalista mediaa. Sosiaalisen median eri kanavien haltuunotto lisää organisaatioiden näkyvyyttä ja parantaa työnantajabrändiä. Töitä etsitään somen avulla, ja hakijat odottavat löytävänsä tänä päivänä ajantasaista tietoa yrityksistä, esimerkiksi työntekijälähettiläiden tarjoaman somesisällön muodossa. (Koivunen & Lehtovaara 2022)

Nykyajan erittäin kilpaillussa ympäristössä organisaatiot ovat alkaneet kiinnittää paljon huomiota rekrytointi- ja valintaprosessiin, sillä työntekijät muodostavat niiden tärkeimmän voimavaran. On siis tärkeää tiedostaa hyvän hakijakokemuksen merkitys, sillä se muodostaa myös ison osan yrityksen brändistä ja on valitun työntekijän ensikosketus yritykseen työntekijänä. Hyvään hakijakokemukseen keskittyminen saa valitsematta jätetyt ihmiset hakemaan yritykseen myös uudelleen. Tänä päivänä huonot kokemukset leviävät nopeasti ihmisten tietoisuuteen sosiaalisen median avulla. (Rozario ym. 2019; Stephan & Erickson 2017.) 

Kirjoittajat

Essi Alén työskentelee tiimivastaavana terveydenhuoltoalalla ja opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla YAMK -koulutuksessa.

Mari Kokkonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä yliopettajana.

Lähteet

Abdul, C., Wang, W. & Li Y. 2020. The impact of technology on recruitment process. Issues in Information Systems Volume 21, Issue 4, 9–17. Viitattu 14.3.2024. Saatavissa https://www.iacis.org/iis/2020/4_iis_2020_9-17.pdf

Alén, E. 2024. Onnistunut rekrytointi sosiaali- ja terveysalalla. Opinnäytetyö (YAMK). LAB- ammattikorkeakoulu. Viitattu 14.3.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202403204761

Koivunen, S. & Lehtovaara, H. 2022. Algoritmit työnhaussa ja rekrytoinnissa. Työelämän tutkimus (Verkkoaineisto), 2022, Vol.20 (2), 273–285. Journal.fi. Viitattu 14.3.2024. Saatavissa https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/119770/71372

Rozario, S., Venkatraman, S. & Abbas, A. 2019. Challenges in Recruitment and Selection Process: An Empirical Study. Challenges journal. Vol.10. No. 2:35, 1–21. Viitattu 14.3.2024. Saatavissa  Challenges | Free Full-Text | Challenges in Recruitment and Selection Process: An Empirical Study (mdpi.com) 

Stephen, M. & Erickson, R. 2017. Talent acquisition: Enter the cognitive recruiter 2017 Global Human Capital Trends. Deloitte Insights. Viitattu 14.3.2024 Saatavissa https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2017/predictive-hiring-talent-acquisition.html

Valtioneuvosto. 2023. Tiekartta 2022–2027. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2023:8. Viitattu 14.3.2024. Saatavissa Tiekartta 2022–2027 – Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen (valtioneuvosto.fi)