Täsmätyö laajentaa työllistymisen mahdollisuuksia

Jokaisella on oikeus työhön ja toimeentuloon. Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten ja psyykkisten voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Työelämän muutokset haastavat työkykyä ja työpaikoille kaivataan käytänteitä, jotka sisältävät työtehtävien ja täsmällisen osaamisen kohtaamisen.

Työntekijät vahvistavat omaa osaamistaan henkilökohtaisen kiinnostuksen ja kykyjensä mukaisesti ja ammatti-identiteetti on muuttumassa osaamisidentiteetiksi. Osaamisidentiteetti tarkoittaa työntekijän käsitystä itsestään osaajana muuttuvassa työelämässä. Tämä edellyttää opiskelijoiden ja työnhakijoiden tukemista myös oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisessa, jäsentämisessä ja sanoittamisessa. Yhtä tärkeää on, että hahmotetaan tulevaisuuden työelämän mahdollisuudet ja erilaiset vaihtoehtoiset tavat osaamisen hankkimiseen ja sen hyödyntämiseen esimerkiksi harrastusten ja työkokemuksen kautta. Tämän lisäksi muutoksessa toimiminen ja elinikäinen oppiminen edellyttävät työelämässä vahvaa psykologista pääomaa: minäpystyvyyttä, optimismia, toivoa ja resilienssiä eli kykyä kohdata ja voida hyvin muutoksista ja epävarmuudesta huolimatta. (Halonen et al. 2020.)

Kuva 1. Täsmätyökyky tarkoittaa, että työntekijän toimintakyky sekä työn asettamat vaatimukset ovat tasapainossa. (wal_172619 2021)

Tällä hetkellä usea töissä oleva tai töitä hakeva ei täytä työpaikan vaatimuksia. Kun työtehtäviä uudelleen määritellään tekijöiden kykyjen mukaisesti, ovat tekijät täysin työkykyisiä kyseisessä tehtävässä.

Täsmätyökyvyn määritelmä

Ammatillisten erityisoppilaitoksien verkosto AMEO (2021) määrittelee täsmätyökyvyn seuraavasti:

  • Täsmätyössä työntekijän toimintakykyprofiili sekä työn asettamat vaatimukset ja luomat mahdollisuudet täsmäävät. 
  • Täsmätyökyky tarkoittaa kykyä suorittaa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä.
  • Täsmätyökykyisellä ihmisellä on käytössään työkyky määrätyn työtehtävän toteuttamiseen.

Motto: Kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön. (AMEO 2021).

Täsmätyö on siis kohdennettuja tai räätälöityjä työtehtäviä, jotka on suunniteltu tekijälleen. Yksilöllisesti räätälöidyissä työtehtävissä ihmisten osaaminen ja potentiaali pääsevät käyttöön.

LAB-ammattikorkeakoulun, Lahden Diakonialaitoksen ja Harjulan Setlementin yhteisen ASKELMAT − Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä –hankkeen avulla etsitään yhteiskehittämällä ratkaisuja täsmätyökykyisten 18−29-vuotiaiden työ- tai opiskelupolun löytämiseksi sekä edistetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja työyhteisöjen moninaisuusosaamista työllistymisen tueksi (LAB 2021). Nuorille muun muassa tehdään yksilöllisiä suunnitelmia tarjoten tukea yli organisaatiorajojen (Jokinen 2021). 

Kirjoittajat

Ulla Huhtalo toimii LAB-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen lehtorina ja asiantuntijana ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeessa.

Outi Jokinen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja projektipäällikkönä ASKELMAT-hankkeessa.

Lähteet

AMEO. 2021. Ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkosto. Olemme täsmätyön puolestapuhujia! [Viitattu 28.9.2021]. Saatavissa: https://ameo.fi/vaikuttaminen/kannanotot/

Halonen, L., Grekula, M. & Wenström, S. 2020. Miten ohjaan tulevaisuuden työelämään? Työkaluja opiskelijan osaamisidentiteetin rakentumisen tueksi. ePOOKI Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus ja kehittämistyön julkaisut. [Viitattu 28.9.2021]. Saatavissa: http://www.oamk.fi/epooki/2020/miten-ohjaan-tulevaisuuden-tyoelamaan/

Jokinen, O. 2021. Osatyökykyisten nuorten työllistymistä edistetään yhteiskehittäen. LAB Focus. [Viitattu 28.9.2021]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/osatyokykyisten-nuorten-tyollistymista-edistetaan-yhteiskehittaen/ 

Linkit

LAB. 2021. ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä. Hanke. [Viitattu 28.9.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/askelmat

Kuvat

Kuva 1. Wal_172619. 2021. Tasapaino, saldo, baari, kengät, jalat. Pixabay. [Viitattu 28.9.2021].  Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/tasapaino-saldo-baari-keng%c3%a4t-jalat-6157258/