Toimistoautomaation uudet teknologiat kiinnostavat eteläkarjalaisia

Prosessilouhinta, ohjelmistorobotiikka ja tekoäly ovat nousevia teknologioita. Prosessilouhinta (Process Mining, PM) hyödyntää tietojärjestelmien lokitietoa prosessien tehostamisessa. Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) avulla automatisoidaan rutiininomaisia tietotyön tehtäviä. Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) on ohjelmisto, joka jäljittelee inhimillistä älykkyyttä. Kun organisaatiolla on näistä osaaminen, sen prosesseista saadaan kaikki irti.

RoboGrowth-hanke (LAB 2022) kehittää prosessilouhinnan ja ohjelmistorobotiikan osaamista Etelä-Karjalan alueella. Hankkeessa tuotetaan kaikille avoin mikro-oppimisen verkkokurssi, joka avautuu keväällä 2023. Suunnittelun tueksi toteutettiin osaamiskartoitus, jossa kysyttiin, kuinka tuttuja hankkeen avainkäsitteet ovat ja onko vastaajalla käytännön kokemusta aiheesta. Tässä kirjoituksessa esitellään kartoituksen tuloksia.

Valtaosa vastaajista työikäisiä eteläkarjalaisia

Osaamiskartoitukseen saatiin 161 vastausta. Vastaajien keski-ikä oli 41 vuotta. Suurin osa (51 %) vastaajista asuu Etelä-Karjalassa. Päijäthämäläisiä oli 26 % ja uusimaalaisia 9 %. Vastaajista 72 % oli työssä olevia, 27 % opiskelijoita ja 1 % työttömiä. 89 %:lla vastaajista oli ammattikorkeakoulutus, 7 % yliopisto, 2 % ammattiopisto ja saman verran lukiotaustaisia.

Prosessilouhinta ei ollut kovinkaan tuttu vastaajille. 49 % vastaajille käsite ei ollut laisinkaan tuttu, 21 % käsite oli vähän tuttu, 11 % melko vähän ja 6 % melko tuttu.

Ohjelmistorobotiikka oli jo tutumpi. 8 % vastaajista kertoi käsitteen olevan hyvin tuttu, 14 % melko tuttu, 19 % tunsivat käsitettä jonkin verran, 24 % melko vähän, 21 % vähän ja 14 % vastaajista eivät tunteneet käsitettä laisinkaan.

Tekoäly tunnettiin käsitteistä parhaiten. Vain 2 % vastaajista eivät tunteneet käsitettä laisinkaan. 11 % tunsivat vähän, 15 % melko vähän, 32 % jonkin verran, 28 % jonkin verran ja 12 % tunsi käsitettä paljon.

Tekoäly tutumpaa, prosessilouhinta vieraampaa

Prosessilouhinnan käytöstä oli kokemusta vain 5 % vastaajista. Vastaajat olivat käyttäneet sitä tietojärjestelmähankkeissa, tutkimuksen teossa, opinnoissa ja työssä, esim. datalähtöisessä prosessianalyysissä.

Ohjelmistorobotiikasta oli jo enemmän kokemusta. 17 % vastaajista oli käyttänyt jotain RPA-sovellusta. Pääasiassa siihen oli tutustuttu opintojen aikana tai sitä käytettiin taloushallinnon tehtävissä, kuten ostolaskujen käsittelyssä, palkanlaskennassa, kirjanpidon tositteiden luomisessa ja muissa manuaalisissa työvaiheissa.

Tekoälyn käytöstä oli kokemusta lähes kolmanneksella (31 %). Tekoälyä oli käytetty niin työelämässä, opinnoissa kuin vapaa-ajallakin, toimistosovelluksissa (Microsoft Office), sosiaalisessa mediassa, erilaisissa avustajissa (Siri, Google Assistant, Pixpy) ja tekoälyn sovelluksissa (esim. craiyon).

Kartoituksessa kysyttiin RoboGrowth-hankkeen aihealueiden kiinnostavuutta oman osaamisen kehittämisen näkökulmasta asteikolla 1–5. Ohjelmistorobotiikka ja tekoälyä kiinnosti eniten (3,6) ja kolmanneksi tuli näiden yhdistelmä eli hyperautomaatio (3,3). Prosessien kehittäminen kiinnosti jonkin verran (3,2) ja prosessilouhinta jäi viimeiseksi (2,5). Lyhyesti voisi todeta, että mitä tutumpi aihe, sen enemmän sen oppiminen kiinnostaa.

Kuva 1. Mitä tutumpi aihe, sen enemmän osaamisen kehittäminen kiinnostaa. (Kuva: Marianne Viinikainen)

Tarkempia tietoja osaamiskartoituksesta saa RoboGrowth -hankkeen nettisivuilta (LAB 2022).

Kirjoittaja

Marianne Viinikainen työskentelee taloushallinnon lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä RoboGrowth-hankkeessa.

Linkit

LAB. 2022. RoboGrowth – Prosessilouhinnalla ja RPA-prototyypeillä osaaminen kasvuun. Hanke. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa  https://lab.fi/fi/projekti/robogrowth-prosessilouhinnalla-ja-rpa-prototyypeilla-osaaminen-kasvuun