Verkostoituminen osaamisen kehittämismuotona

Tulevaisuuden osaamistarpeet ovat monimutkaisia ja muuttuvia. Työelämässä tarvitaan jatkuvaa oppimista, innovaatiokykyä, yhteistyötaitoja ja sopeutumista uusiin tilanteisiin. Verkostoitumisen merkitys korostuu, koska ratkaisuja on helpompi etsiä ja löytää yhdessä. Ammattikorkeakoulut ovat avainasemassa vastaamassa näihin haasteisiin ja kehittämässä toimintaa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.  (Kangastie 2023.)

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) koulutus on yksi tapa vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin. YAMK-koulutus on työelämälähtöistä, tutkimusperustaista ja kehittämisorientoitunutta. YAMK-koulutuksessa opiskelijat kehittävät omaa asiantuntijuuttaan ja työyhteisönsä toimintaa soveltavan tutkimuksen ja kehittämistyön avulla. YAMK-koulutus tuottaa uutta tietoa ja osaamista, jota voidaan hyödyntää laajemmin yhteiskunnassa. (LAB 2023.)

Symposiumissa oppimassa ja verkostoitumassa

YAMK-koulutuksen kehittämiseksi tarvitaan myös tutkimusta koulutuksen laadusta, vaikuttavuudesta ja pedagogiikasta. Tämän vuoksi osallistuimme RENE 2023 -symposiumiin 5.10.2023 Helsingissä. Symposium oli Turun yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) ja Yrkeshögskolan Novian järjestämä tapahtuma, jonka tavoitteena on edistää terveysalan koulutustutkimusta ja koulutustutkijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä Suomessa (Turun yliopisto 2023).

Kuva 1. Verkostoituminen voi auttaa löytämään ratkaisuja. (Cozendo 2016)

Symposiumissa kuulimme mielenkiintoisia esityksiä terveysalan koulutuksen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä, esimerkiksi suosituksista hoitotyön opettajakoulutukselle ja täydennyskoulutukselle, koulutuksen metodologisista kysymyksistä, vaikuttavista oppimisympäristöistä, mallintamisesta ja teorian kehittämisestä sekä näyttöön perustuvasta opettamisesta. Lisäksi symposiumissa tutustuttiin posteriesityksiin, joissa esiteltiin terveysalan koulutustutkimuksen tuloksia. (RENE 2023 -symposium 2023.) Tapasimme myös monia kollegoita eri koulutusorganisaatioista. Oli ilo vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia lounaspöydässä ja tauoilla.

Symposium herätti paljon kehittämisajatuksia liittyen omaan YAMK-koulutukseemme. Pohdimme, miten tuoda näkyvämmin esiin YAMK-opinnäytetöinä tehtyjen tutkimuksellisten kehittämistöiden, soveltavien tutkimusten tai kirjallisuuskatsausten tuloksia ja hyödyntää niitä laajemmin yhteistyökumppaniorganisaation lisäksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi mietimme, miten voisimme lisätä tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä yliopistojen ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Havaitsimme YAMK-koulutuksen pedagogiikan kehittämisen tarpeen tutkimuksellisin keinoin.

Tulevaisuuden osaamistarpeet ovat haaste, mutta myös mahdollisuus. Ammattikorkeakoulut ovat edelläkävijöitä vastaamassa tähän haasteeseen ja luomassa uutta osaamista ja hyvinvointia. YAMK-koulutus on yksi tapa toteuttaa tätä tehtävää. Olemme inspiroituneita uudistamaan YAMK-koulutusta edelleen ja oppimaan edelleen uutta symposiumin antamien ideoiden pohjalta.

Kirjoittajat

Anne Suikkanen ja Minna-Maria Behm työskentelevät lehtoreina LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä.

Lähteet

Cozendo. 2016. Cliff, S. Kahvitauko-konferenssi-naiset. Pixabay. Viitattu 13.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/kahvitauko-konferenssi-naiset-1177540/

Kangastie, H. 2023. Verkostot aluekehittämisen voimavarana. Journal of Finnish Universities of Applied Sciences. Viitattu 13.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023030730225

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. YAMK-tutkinnot. Viitattu 13.11.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/koulutus/yamk-tutkinnot

RENE 2023 -symposium. 2023. Tiivistelmät. Turun yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu & Yrkeshögskolan Novia. Viitattu 13.11.2023. Saatavissa https://sites.utu.fi/nursingscienceresearchprogrammes/wp-content/uploads/sites/167/2023/10/RENE2023_tiivistelmakirja_valmis.pdf

Turun yliopisto. 2023. RENE Symposium 2023 -verkkosivut. Turun yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu & Yrkeshögskolan Novia. Viitattu 13.11.2023. Saatavissa https://sites.utu.fi/nursingscienceresearchprogrammes/pedagogic/rene2023/