IDIS-pelillä nuoret mukaan osallistuvan budjetoinnin prosessiin

Tässä blogikirjoituksessa esitellään keväällä 2021 valmistunut kaupunkimuotoiluaiheinen opinnäytetyö, jossa osallistettiin Lahden ja Riihimäen alueen nuoria mukaan IDIS-osallisuuspelin suunnitteluun. Kuntademokratian vahvistaminen pelillistämällä: nuorille suunnatun osallisuuspelin konseptointi -opinnäytetyössä (Tsokkinen 2021) toimeksiantajana toimi kuuden Itämeren maan yhteinen EmPaci-hanke, jossa LAB-ammattikorkeakoulu toimii osatoteuttajana (LAB University of Applied Sciences). Lahti ja Riihimäki valikoituivat opinnäytetyön tapaustutkimuskohteiksi, sillä ne ovat EmPaci-hankkeen pilottikuntia, ja niillä on kokemusta osallistuvan budjetoinnin eli ”osbun” toteuttamisesta.

Toimeksiantona oli suunnitella nuorten osallisuutta edistävä työväline osbun ideointivaiheen tueksi. Kohderyhmäksi valikoituivat yläkouluikäiset nuoret, sillä nuoret ovat EmPaci-hankkeen mukaan yksi vaikeasti tavoitettavista ryhmistä (EmPaci 2020). Sama on huomattu myös hankkeen pilottikunnissa. Osbun perusajatuksena on torjua segregaatiota ja edistää osallisuutta (Innokylä 2020).

Kuva 1. Nuoret suunnittelevat osallisuuspeliä työpajassa. (Kuva: Lempi Lehtinen 2021)

Osallisuuspelin tavoite ja idea pähkinänkuoressa

Opinnäytetyössä pelillistettiin osbun ideointivaihe, ja sen hyötytarkoituksena on osallistaa nuoria osbu-prosessiin. Nuoria ja muita sidosryhmän jäseniä osallistettiin opinnäytetyössä kyselyllä, haastatteluilla, työpajoilla ja käyttäjätestauksella kattavan käyttäjäymmärryksen saamiseksi.

Haastatteluissa nousi esiin, että nuoret kokevat useat osbun viralliset osallisuusalustat hankaliksi ja osbuun liittyvän termistön vaikeasti ymmärrettäväksi. Nuoret toivoivat pelin olevan mobiilisovellus ja kertoivat, että pelin sisällä on tärkeää kommunikoida muiden pelaajien kanssa. Osbua toteuttavat kaupungit voivat ostaa peliin lisenssin, jolloin virallinen osallisuusalusta ja peli ovat synkronoituina. Tällöin pelaaja voi jättää pelissä kehittämiään ideoita pelin kautta kaupungin oikeisiin osbu-prosesseihin. IDIS-pelissä pyritään selittämään osbu-prosessia, selkeyttämään termistöä ja saada osallistuminen houkuttelevammaksi.

IDIS-pelissä kehitetään omaa kaupunkia ideoimalla hankkeita ja tapahtumia, minkä jälkeen ideat menevät muiden pelaajien tykättäväksi. Mitä enemmän pelaaja saa kannatusta idealleen, sitä halvemmaksi idean toteuttaminen tulee pelin sisäisessä kaupungissa.

Opinnäytetyössä valmistuneen IDIS-osallisuuspelin avulla nuoret oppivat osbun prosessista ja ideoinnin reunaehdoista sekä yhteisten verorahojen käyttämisestä kaupungin kehittämisessä. Tavoitteena on, että nuoret pääsevät helposti lähestyttävämmin mukaan kuntademokraattiseen päätöksentekoon heille mieluisan alustan avulla. IDIS-osallisuuspeli on konseptitasolla, eikä sitä ole vielä kaupallistettu. Eräs käyttäjätestauksessa mukana ollut nuori kuvasi peliä seuraavasti: 

” Just se oli kivaa, et voi kommentoida muiden ideoita ja laittaa omia sinne.”

Kuva 2. Pelin prototyypin testaaminen (Kuva: Seesam Tsokkinen 2021)

Kirjoittajat

Seesam Tsokkinen valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta kesäkuussa teolliseksi muotoilijaksi, AMK. Hän on kiinnostunut palvelu- ja kaupunkimuotoilusta sekä osallisuutta käsittelevistä teemoista.

Annukka Heinonen (tradenomi, YAMK) toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa sekä projektipäällikkönä kansainvälisessä EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektissa, joka kokoaa 17 toimijaa kuudesta maasta kehittämään osallistuvaa budjetointia kunnissa. Suomesta ovat mukana LAB-ammattikorkeakoulun lisäksi Tampereen yliopisto ja Kuntaliitto. Lisätietoja projektista.

Lähteet

EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region. Raportti. Ei julkaistu. [Viitattu 4.6.2021].

Innokylä. 2020. Osallistuva budjetointi – inklusiivisella toiminnalla osallisuutta lähiöön. [Viitattu 23.6.2021]. Saatavissa: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/osallistuva-budjetointi-inklusiivisella-toiminnalla-osallisuutta-lahioon

LAB University of Applied Sciences. 2021. Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region (EmPaci). [Viitattu 3.6.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/empowering-participatory-budgeting-baltic-sea-region-empaci

Tsokkinen, Seesam. 2021. Kuntademokratian vahvistaminen pelillistämällä: nuorille suunnatun osallisuuspelin konseptointi. Opinnäytetyö. Teollinen muotoilu. [Viitattu 1.7.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052611266

Linkit

Linkki 1. LAB University of Applied Sciences. 2021. Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region (EmPaci). [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/empowering-participatory-budgeting-baltic-sea-region-empaci

Linkki 2. EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region. 2021. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: https://www.empaci.eu/