Monikulttuurinen työyhteisö haasteesta voimavaraksi

Sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä lisääntyvä monikulttuurisuus vaikuttaa suoraan työyhteisön johtamiseen. Monikulttuurinen työyhteisö muuntuu jatkuvasti ja haastaa johtamisosaamista.

Kulttuurierot voivat näkyä hyvin moninaisesti työyhteisössä ja vahvan yhteisen kielen puuttuminen lisää haasteita. Työyhteisön monikulttuurisuus edellyttää johtajalta eritystä havainnointia ja ongelmanratkaisukykyä.  Monikulttuurisessa johtamisessa on kyse ajattelu- ja toimintatavan kokonaan uudesta rakenteesta ja johtamiskäsitteen kehittämisestä ilman ennakkoluuloja. Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen on aina kahden suuntaista. Monimuotoistunut työyhteisö löytää yhdessä yhteiset toimintatavat ja yhteisen ammattikielen. (Bergbom ym. 2020; Mäki 2010; Pohjola 2010; Lahti,2008.)

Åstedt (2023) kartoitti monikulttuurisesta johtamisosaamisesta nousseita ilmiöitä ja sitä, kuinka näihin voidaan vaikuttaa johtamisosaamisen lisäämisellä. Opinnäytetyöhön sisältyy monikulttuurisen johtamisosaamisen kehittämisen suunnitelma.

Kirjallisuuskatsauksena toteutetun tutkimuksen perusteella oli yksiselitteistä, että monikulttuurisen työyhteisön johtaminen edellyttää erityistä monikulttuurista johtamisosaamista ja että aiempi vastaava kokemus auttaa uutta johtajaa. Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen on yhteisöllistä johtamista ja taitavaa tasapainoilua eri kulttuurien välillä.

Johtajalta edellytetään muun muassa ongelmanratkaisutaitoja, kulttuurisensitiivisyyttä ja työyhteisön tuntemusta. Omalla toiminnallaan johtaja edistää ja tukee monikulttuurisen henkilöstön sopeutumista ja näyttää mallia työyhteisössä.

Kuva 1. Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen on tasapainottelua eri kulttuurien välillä. (geralt 2020)  

Osaamisen kehittämisen kautta yhteiseen työkulttuuriin

Organisaation toimintakulttuurin muuttaminen on usein haastavaa, eikä sen toteuttamiseen ole yhtä oikeaa tapaa. Osaamisen kehittäminen alkaa nykyisen toimintakulttuurin kartoittamisesta ja selvittämisestä, kuinka paljon muutos- ja kehitysvalmiutta työyhteisössä on. (Eklund 2021).

Monikulttuurisen johtamisosaamisen kehittämisessä kohderyhmänä nähdään monikulttuuristen työyhteisön esihenkilöt tai henkilöt, jotka toimivat esimerkiksi tiiminvetäjinä tai vastaavina ohjaajina monikulttuurisessa työyhteisössä.

Osaamisen kehittämisessä nousee keskiöön erityisesti kulttuurien tuntemus, viestintä- ja vuorovaikutus sekä monikulttuurinen johtamisosaaminen. Monikulttuurisen tiedon, osaamisen ja ymmärryksen lisääntyminen auttaa työskentelyä monikulttuurisessa työyhteisössä.  Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittyminen vähentää väärinymmärryksiä, ristiriitoja ja epävarmuutta. Hyvän esimiestyön avulla henkilöstö pystyy sitoutumaan työtehtäviinsä, ja työyhteisön veto- ja pitovoima lisääntyy.

Kirjoittajat

Merja Åstedt opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa, integroitujen hyvinvointipalveluiden kehittäjä ja johtaja, tutkintonimikkeellä sosionomi (ylempi AMK). Hän työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa ja on aiemmin työskennellyt sote-alalla esihenkilönä.  

Anne Suikkanen toimii LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä lehtorina.

Lähteet

Bergbom, B., Toivanen, M. & Väänänen, A. 2020. Monimuotoisuusbarometri 2020. Fokuksessa rekrytointikäytännöt ja monikulttuurisuus. Helsinki: Työterveyslaitos.

Eklund, A. 2021. Osaamiskartta. Osaamisen kehittäminen työelämässä. 2. painos. Helsinki: Grano Oy.

geralt. 2020. Altmann, G. Ihmiset, ryhmä, siluetteja. Pixabay. Viitattu 31.3.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/ihmiset-ryhm%c3%a4-siluetteja-5483386/

Lahti, L. 2008. Monikulttuurinen johtaminen. Helsinki: WSOY Pro.

Mäki, G. 2010. Kehitystarvekartoitus ‒ monikulttuurisuusosaamisen arviointia ja tavoitteita työpaikoilla. Näkökulmia monikulttuuriseen esimiestyöhön ja henkilöstöjohtamiseen. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Pohjola, L. 2010. Henkilöpoliittinen monikulttuurinen strategia ja sen käytännön toimeenpano, Case Helsingin Kustaankartano. Näkökulmia monikulttuuriseen esimiestyöhön ja henkilöstöjohtamiseen. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Åstedt, M. 2023. Monikulttuurinen johtamisosaaminen. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosionomi (YAMK), integroitujen hyvinvointipalveluiden kehittäjä ja johtaja, sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma. Viitattu 31.3.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202303304466